Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Gorinchem heeft sinds 1 januari 2018 een ANBI C status.

ANBI FC schaduw

 ANBI staat voor een algemeen nut beogende instelling. De Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Gorinchem heeft een ANBI C status omdat zij actief is op cultureel gebied. Donateurs en sponsoren van Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Gorinchem hebben een extra belastingvoordeel omdat er een extra giftenaftrek geldt voor de ANBI C status. 

 

Partculieren:
Giften aan een organisatie met een culturele Anbi zijn voor particulieren aftrekbaar van de inkomstenbelasting met zelfs een verhoging van 25% (zie voorbeelden hieronder). Er gelden geen drempelbedragen en maxima als die gift in een onderlinge overeenkomst voor 5 jaar wordt vastgelegd. De belastingdienst heeft hiervoor een speciale overeenkomst opgesteld. Als u geïnteresseerd bent vertellen wij u hier graag meer over. Wij zijn blij met iedere gift! Stuur voor meer informatie een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voorbeeld particulieren:
Gift                                      € 200
25% verhoging                  €   50
aftrekbaar                          € 250 

Belastingvoordeel:

als u in middelste schijf zit: belastingtarief 42% van € 250 is € 105. 

Uw gift van €200 kost u dus €95 

Belastingvoordeel indien u in de hoogste schijf zit: belastingtarief 52% van € 250 is € 130. 

Uw gift van €200 kost u dus €70

Zonder zo’n 5-jarige overeenkomst gelden er allerlei voorwaarden om de gift te kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting. Als u die wilt weten, lichten wij u graag in. 

Bedrijven:
Giften aan een organisatie met een culturele ANBI zijn ook aftrekbaar van de vennootschapsbelasting. Zelfs zonder een meerjarig contract. Voor de aftrek van deze giften geldt geen drempel. De maximale aftrek is 50% van de winst (met een maximum van € 100.000). De aftrek van de giften mag verhoogd worden met 50%.                                                            Deze verhoging is maximaal € 2.500. 

Voorbeeld bedrijven:
Gift:                                      €  3.000
50% verhoging                  €  1.500
Aftrekbaar                          €  4.500  

Als het bedrijf 25% vennootschapsbelasting betaalt, is het belastingvoordeel €1125. 

De gift van € 3000 kost dus €1875

Naam: Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Gorinchem
RSIN/Fiscaal nummer: 812543907
Tijdelijk adres: Larikslaan 66

4254BJ Sleeuwijk

 

 Beleidsplan 2018 - 2022

  1.         Missie/visie

In 2003 is onze stichting (RSIN/Fiscaal nummer: 812543907) in het leven geroepen door het college van kerkrentmeesters om de kerk ‘en dan met name het gebouw’ financieel te steunen. Het bestuur bestond ten tijde van de oprichting uit vijf leden die uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester kozen. De leden kwamen uit de geledingen die te maken hadden met het gebouw de Grote Kerk aan de Groenmarkt te Gorinchem. De missie was het (financieel) ondersteunen van het college van kerkrentmeesters bij het onderhoud van het gebouw

1.2       Doelstelling

De Stichting heeft tot doel het organiseren, uitvoeren en coördineren van activiteiten voor het bijeenbrengen van gelden voor het behoud van de Grote Kerk in Gorinchem

1.3       Strategie

De Stichting wil gelden genereren door:

het werven van donateurs en sponsoren, zowel particulier, bedrijven en instellingen

fondsvorming

het organiseren van lunchconcerten en exposities in de Grote Kerk te Gorinchem

de verkoop van allerlei artikelen en boeken in het winkeltje

Al deze activiteiten worden ondersteund door het uitgeven van nieuwsbrieven, het onderhouden van een website, en aankondigingen in kranten, websites van kranten, matrixborden e.d. Het realiseren van al deze activiteiten doen wij met behulp van een 35 tal vrijwilligers.

  1. Activiteiten van de organisatie

Het programma voor de activiteiten van de Stichting voor 2018 is “nu het bestuur dit plan schrijft” gereed.

Van mei t/m september vinden er een 4 tal exposities plaats.

Van juni t/m begin september vinden er 12 lunchconcerten plaats.

Tevens zijn er in mei, juni en september een aantal open repetities en uitvoeringen gepland.

2.1       Voorbeeld van activiteiten

Bijzonder trots is het bestuur op het feit dat begin mei 2018 een wandkleed in bruikleen is verkregen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Oorspronkelijk gemaakt voor het gebouw van de Twentse Bank in Enschede maar na een aantal fusies en het verlaten van het gebouw door de bank geschonken aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Na een oproep in hun tijdschrift onder de rubriek “Kunst zoekt plek” zag de Stichting mogelijkheden om dit wandkleed naar de Kerk in Gorinchem te halen. Na restauratie op kosten van De Vrienden van de Grote Kerk krijgt het een plaats aan de rechterkant naast de ingang van de kerk. Het stelt de wonderbare visvangst voor, gemaakt door Ernee van der Linden- ’t Hooft. In het verleden heeft het

bestuur een boekje uitgegeven m.b.t. de Staten Bijbels tevens bekijkt het bestuur de mogelijkheden om ook een tweetal boekjes uit te geven over het zilverwerk van de kerk en de geschiedenis van het huidige gebouw van af de bouw tot nu.

  1. Het bestuur wil in de komende jaren proactief fondsen werven. Een uitbreiding van onze activiteiten zou dan een werkelijkheid kunnen worden. Tevens zou dan de kwaliteit van exposities en lunchconcerten verwezenlijkt kunnen worden.

Zoals het bestuur al eerder in het beleidsplan aangaf is het toenemen van de administratieve druk voor kleine stichtingen zoals de onze is een behoorlijke belasting. Als bestuur hebben wij ons afgevraagd hoe daarop te anticiperen. Het bestuur denkt dit te kunnen realiseren door het takenpakket per bestuurslid anders vorm te gaan geven. Een voorbeeld zou kunnen zijn het secretariaat uiteen te trekken door naast de secretaris een notulist aan te stellen. En andere administratieve taken bij de diverse portefeuillehouders in het bestuur te leggen. Hierdoor hoopt het bestuur op een evenwichtige administratieve belasting. Uiteraard zal evaluatie van dit proces plaats vinden in de bestuursvergaderingen. Tevens werkt de Stichting met veel vrijwilligers die in het gewone leven een baan hebben of andere activiteiten. Nieuwe vrijwilligers interesseren en werven voor ons werk is van groot belang. Kan het bestuur dit niet realiseren dan is dat voor de continuering van ons werk een bedreiging. Er wordt door vele organisaties op steeds minder beschikbare mensen een beroep gedaan. Een lastige conclusie en een hele uitdaging voor ons bestuur.

4. Werknemers

Er zijn bij de Stichting Vrienden van de Grote Kerk in Gorinchem geen werknemers in dienst. Het bestuur werkt uitsluitend met vrijwilligers die hun medewerking verlenen zonder betaling of vergoeding. Ook het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers, voor hun werkzaamheden ontvangen zij geen betaling of vergoeding.

  1. Financiën

In 2017 zijn geen gelden besteed aan het onderhoud van het gebouw. In de loop van het jaar zal het bestuur in samenspraak met het College van Kerkrentmeesters bespreken hoe en waar onze bijdrage gewenst is. Het is dan aan het bestuur van ‘de Vrienden’ om te bepalen of het verzoek van de beheerders van het gebouw gehonoreerd wordt. Het betreft in principe de jaren 2016, 2017 2018 en 2019. In het bestuur is wel afgesproken dat niet het hele kapitaal zal worden besteed. Er zal ten alle tijden voor noodgevallen een bedrag ik kas moeten zijn. Dit is in het bestuur vastgesteld op € 25000,--. Voor wat betreft 2019 zal er zeker een beroep op de Stichting worden gedaan i.v.m. het vochtprobleem van de muren van de Grote Kerk. Afgesproken is in het bestuur dat het College van Kerkrentmeesters met een voorstel tot betaling komt wat goed onderbouwd is.

Het vermogen van de Stichting staat op de bank. Het bestuur wil niet beleggen. De Stichting beheert de gelden defensief. Na afloop van het jaar worden het jaarverslag incl. de financiën op onze website gepubliceerd