Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Gorinchem heeft sinds 1 januari 2018 een ANBI C (cultuur) status.

ANBI FC schaduw

 

Inleiding

Voor u ligt het meerjarig beleidsplan van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Gorinchem.

Het beleidsplan beschrijft wat het bestuur in de periode 2023 - 2027 wil realiseren.

We hebben moeten constateren dat de laatste jaren het subsidiebeleid van de diverse organisaties ten behoeve van het onderhoud van het kerkgebouw aan het afnemen is. De afgelopen 20 jaar heeft de stichting “samen met de vrijwilligers” voor wat betreft het onderhoud haar steentje bijgedragen. Ieder jaar vonden er op de woensdagmiddag 9 lunchconcerten plaats en een viertal exposities. Sinds 2017 is het aantal lunchconcerten uitgebreid naar 12 en de exposities verminderd naar twee. Dit is ingegeven door het feit dat er steeds minder vrijwilligers

zijn, men haakt voornamelijk af door leeftijd. Jongeren zijn niet te vinden voor ons vrijwilligers werk. Dit is niet alleen ons probleem maar een breed maatschappelijk probleem. Hierdoor zijn de openingstijden veranderd. Op zaterdag zijn we alleen in de middag open.

De statenbijbels die in de kerk aanwezig zijn hebben een prominente plaats in de kerk.

Niet in de laatste plaats wil het bestuur onze sponsoren noemen. Zij maken het mogelijk dat wij voor de lunchconcerten kwalitatief goede musici kunnen contracteren. De opbrengsten van deze lunchconcerten komt dan ook in het geheel toe aan de reserves van de Stichting. Tenslotte een woord van dank aan onze vrijwilligers, zonder de belangeloze inzet van al deze mensen hadden wij niet alle activiteiten van de Stichting kunnen realiseren. We zijn dankbaar voor alle medewerking en ondersteuning van vrijwilligers, donateurs en alle anderen die de Stichting Vrienden van de Grote Kerk een warm hart toedragen.

Theo W.A. van Wel

Voorzitter Stichting Vrienden van de Grote Kerk  

1.       Missie/visie

In 2003 is onze stichting in het leven geroepen door het college van kerkrentmeesters om de kerk ‘en dan met name het gebouw’ financieel te steunen. Het bestuur bestond ten tijde van de oprichting uit vijf leden die uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester kozen. De leden kwamen uit de geledingen die te maken hadden met het gebouw de Grote Kerk aan de Groenmarkt te Gorinchem. De missie was het (financieel) ondersteunen van het college van kerkrentmeesters bij het onderhoud van het gebouw.

1.2     Doelstelling

De Stichting heeft tot doel het organiseren, uitvoeren en coördineren van activiteiten voor het bijeenbrengen van gelden voor het behoud van de Grote Kerk in Gorinchem

1.3     Strategie

 De Stichting wil gelden genereren door:

  1. het werven van donateurs en sponsoren, zowel particulier, bedrijven en instellingen
  2. fondsvorming
  3. het organiseren van lunchconcerten en exposities in de Grote Kerk te Gorinchem
  4. de verkoop van allerlei artikelen en boeken in het winkeltje

Al deze activiteiten worden ondersteund door het uitgeven van nieuwsbrieven, het onderhouden van een website, en aankondigingen in kranten, websites van kranten, matrixborden e.d. Het realiseren van al deze activiteiten doen wij met behulp van een 35 tal vrijwilligers.

2.       Huidige situatie

Tot nu toe heeft het bestuur gewerkt zonder beleidsplan, echter In het kader van de culturele ANBI aanvraag is het verplicht een beleidsplan maken. Ook de nieuwe privacywet trekt een behoorlijke wissel op de inzet van het bestuur. Ook het wegvallen van twee voorzitters in 3 jaar is voor ons bestuur niet gemakkelijk. In het bestuur zijn er een aantal vacatures. Deze dienen in 2023 te worden vervuld. Voor komende jaren hopen we op meer vrijwilligers en een bestuur dat voltallig is.

2.1     Activiteiten van de organisatie

Het programma voor de activiteiten van de Stichting voor 2023 is “nu het bestuur dit plan schrijft” gereed.

Van 17 juni t/m september vinden er een 2 tal exposities plaats.

Van 21 juni t/m 6 september vinden er 12 lunchconcerten plaats.

Tevens zijn er activiteiten gepland voor de Nationale Monumenten- en Orgeldag op 9 september 2023.

2.2     Voorbeeld van activiteiten

Bijzonder trots is het bestuur op het feit dat begin mei 2018 een wandkleed in bruikleen is verkregen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Oorspronkelijk gemaakt voor het gebouw van de Twentse Bank in Enschede maar na een aantal fusies en het verlaten van het gebouw door de bank geschonken aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Na een oproep in hun tijdschrift onder de rubriek “Kunst zoekt plek” zag de Stichting mogelijkheden om dit wandkleed naar de Kerk in Gorinchem te halen. Na restauratie op kosten van De Vrienden van de Grote Kerk krijgt het een plaats aan de rechterkant naast de ingang van de kerk. Het stelt de wonderbare visvangst voor, gemaakt door Ernee van der Linden- ’t Hooft. Omdat er bij bezoekers de behoefte bestaat om een kaarsje aan te steken is besloten om een wereldbol te laten vervaardigen waarop op de meridianen waxinelichtjes kunnen worden gezet. De Waxinelichtjes zullen worden verkocht in het winkeltje.

3.       Toekomst

Het bestuur wil in de komende jaren proactief fondsen werven. Een uitbreiding van onze activiteiten zou dan een werkelijkheid kunnen worden. Tevens zou dan de kwaliteit van exposities en lunchconcerten verhoogd kunnen worden.

Zoals het bestuur al eerder in het beleidsplan aangaf is het toenemen van de administratieve druk voor kleine stichtingen zoals de onze is een behoorlijke belasting. Als bestuur hebben wij ons afgevraagd hoe daarop te anticiperen. Het bestuur denkt dit te kunnen realiseren door het takenpakket per bestuurslid anders vorm te gaan geven. Het secretariaat is uiteen getrokken door naast de secretaris een notulist aan te stellen. En andere administratieve taken bij de diverse portefeuillehouders in het bestuur te leggen. Hierdoor hoopt het bestuur op een evenwichtige administratieve belasting. Uiteraard zal evaluatie van dit proces plaats vinden in de bestuursvergaderingen. Tevens werkt de Stichting met veel vrijwilligers die in het gewone leven een baan hebben of andere activiteiten. Nieuwe vrijwilligers interesseren en werven voor ons werk is van groot belang. Kan het bestuur dit niet realiseren dan is dat voor de continuering van ons werk een bedreiging. Er wordt door vele organisaties op steeds minder beschikbare mensen een beroep gedaan. Een lastige conclusie en een hele uitdaging voor ons bestuur.

4.       Organisatie

Web                                       www.grotekerkgorinchem.nl

e-mail:                                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon:                                06-39605430

KvK:                                       11055534

RSIN – Fiscaalnummer:            812543907

Post adres:                            p/a Larikslaan 66, 4254 BJ Sleewijk

4.1    Organogram

 

organogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2     Bestuur

Th. W.A. van Wel

-

voorzitter

vacature

-

secretaris 

J. Baan

-

penningmeester

M. Struik

-

bestuurslid

vacature

-

bestuurslid

vacature

-

bestuurslid

B.A.  Moret-van Lavieren

 

notuliste

 1.3        Werknemers

Er zijn bij de Stichting Vrienden van de Grote Kerk in Gorinchem geen werknemers in dienst. Het bestuur werkt uitsluitend met vrijwilligers die hun medewerking verlenen zonder betaling of vergoeding.

  1. Financiën

Voorlopige begroting 2023

Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Gorinchem

Baten

 

Sponsoring Lunchconcerten.

€ 5500,-- geschat

Donaties.

€ 1200,- - (gebaseerd op 2022).

Totaal

€ 6700,--

Lasten

 

Gage musici..

€ 7000,--

Drukwerk programmaboekjes e.a.

€ 1000,--

Attenties musici zoals bloemen e.d.

€ 250,-.

Totaal

€ 8250,--

Resultaat

€ 1550,--

tekort via fondsenwerving elimineren

In de loop van het jaar zal het bestuur in samenspraak met het College van Kerkrentmeesters bespreken hoe en waar onze bijdrage gewenst is. Het is dan aan het bestuur van ‘de Vrienden’ om te bepalen of het verzoek van de beheerders van het gebouw gehonoreerd wordt. Het betreft in principe de jaren 2021 2022 en 2023. In het bestuur is wel afgesproken dat niet het hele kapitaal zal worden besteed. Er zal ten alle tijden voor noodgevallen een bedrag ik kas moeten zijn. Dit is in het bestuur vastgesteld op €25000,--. Voor 2027 zal er zeker een beroep op de Stichting worden gedaan i.v.m. met plannen voor het verbeteren van het interieur van de kerk, tevens zal dan het vochtprobleem van de muren van de Grote Kerk worden aangepakt. Afgesproken is in het bestuur dat het College van Kerkrentmeesters met een voorstel komt wat goed onderbouwd is zodat wij onze bijdrage kunnen vaststellen.

Het vermogen van de Stichting staat op de bank. Het bestuur wil niet beleggen. De Stichting beheert de gelden defensief.

Bijlage                                                              

Geen