Voorwoord

Voorwoord

Het was een jaar waarin we lang in het ongewisse bleven of- en wanneer we de activiteiten van de Vrienden van de Grote Kerk konden starten.

Wat een dankbaar werk doen we toch met ons vrijwilligerswerk, ook in 2023. Als gastvrouw of gastheer zoveel bezoekers te mogen ontvangen. In totaal mochten wij 3.472 bezoekers welkom heten. 1.831 hebben daarvan een lunchconcert bijgewoond. De overige bezoekers wilden het gebouw bezichtigen of de exposities bezoeken. Uit alle windstreken van Nederland en ver daarbuiten kwam men naar Gorinchem. Een gezin uit Canada dat de kerk wil bezoeken omdat opa en vader in deze kerk gedoopt of getrouwd zijn. Een familie uit Oost-Europa die hier haar nieuwe vaderland heeft gevonden en nog nooit in een protestantse kerk is geweest. Zomaar bezoekers die je een stukje van de geschiedenis van de kerk en het gebouw kunt vertellen. Bezoekers die spontaan verhalen uit hun leven vertellen of een kaarsje willen aansteken voor familie. Dit is een greep uit wat onze gastvrouwen en gastheren meemaken. De lunchcommissie en expositiecommissie konden weer aan de gang gaan met een fijn budget dankzij de gulle giften van onze sponsoren. Wat wel een terugkerende zorg is het te kort aan vrijwilligers. Zowel gastvrouwen als gastheren komen we te kort om de openingstijden te verruimen, bijvoorbeeld weer naar de zaterdagochtend. Wat zou het mooi zijn om iedere dag in het seizoen open te zijn.

De samenwerking met de burgergemeente alsook de kerkelijke gemeente was goed. Wij hebben in 2023 meer bezoekers mogen ontvangen dan in 2022 in het gebouw, zij hebben weer kunnen genieten van de architectuur en alle andere zaken die te zien zijn on de kerk waaronder natuurlijk de statenbijbels en de exposities. De waardering is terug gevonden in de hogere opbrengsten van “de Toren” bij de uitgang van de kerk.

Th.W.A. van Wel

Het bestuur

Bij afwezigheid van de secretaris heeft de voorzitter die taak vervuld. In de loop van het jaar heeft de voorzitter aangegeven dat hij zijn taken wilde neerleggen. Na een oproep aan de algemene kerkenraad van de PKN Gorinchem is gezocht naar nieuwe bestuursleden. Wij zijn dankbaar en blij dat voor de vacatures in het bestuur deskundige “jonge” mensen zijn gevonden die zich willen inzetten voor onze Stichting.

In december is afscheid genomen van de voorzitter.

Het bestuur t/m 28 november 2023

 

Het bestuur per 28 november 2023

Th. W.A. (Theo) van Wel

Voorzitter

 

A. (Toon) Geluk

Voorzitter

B.A. (Diny) Moret-van Lavieren

Secretaris

 

M. (Marijn) Eland

Secretaris

J. (Hans) Baan

Penningmeester

 

J. (Hans) Baan

Penningmeester

M. (Martin) Struik

Lid

 

M. (Martin) Struik

Lid

Vacature

Lid

 

W. (Willem-Jan) de Vos

Lid ext. betrekkingen

         
     

B.A. (Diny) Moret-van Lavieren

Notuliste

Structuur Stichting

Naast het bestuur bestaan er drie commissies, namelijk:

  • Commissie Lunchconcerten
  • Commissie Expositie
  • Commissie Winkel

Iedere commissie bestaat uit een aantal vrijwilligers met een commissievoorzitter. De voorzitters van de lunchconcerten- en expositie commissies zijn aanwezig in de eerste en laatste bestuursvergadering van het jaar. De commissies vergaderen een aantal malen per jaar om de zaken voor de lunchconcerten en de exposities vorm te geven.

Tevens zijn er acht “sleutelmannen”. Hun werk bestaat uit het aansturen van de gastvrouwen en gastheren, het ontvangen van bezoekers, de bezoekers wegwijs maken en het openen en sluiten van de kerk.

Uiteraard kunnen wij niet alle werkzaamheden hier uit de doeken doen, maar het zijn er vele.

Vrijwilligers

th 5Wij mochten aan het begin van 2023 twee nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Fijn dat zij hun steentje willen bijdragen. Door omstandigheden heeft Wilma Muilwijk het maken van het rooster overgenomen. Ondanks dat we nieuwe vrijwilligers konden verwelkomen was de aanwas niet voldoende om de openingstijden te verruimen. We waren genoodzaakt om weer op de zaterdagochtend dicht te blijven. Fijn dat we hulp kregen van de cursisten van Neeltje Alblas. Een aantal van hen heeft meegedraaid in het rooster ten tijde van de expositie “Onderweg” Heel veel dank daarvoor!

Vele handen maken het werk licht, dus zijn we nog steeds op zoek naar versterking! Mocht u dit lezen en zich afvragen: is gastvrouw of -heer zijn van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk wat voor mij, dan kunt u altijd contact met ons opnemen of tijdens onze openingstijden binnenlopen. Het is dankbaar werk om aan bezoekers te vertellen over de geschiedenis en wat er nu nog wat er te zien is in de Kerk.

Activiteiten

P1070943 CustomHet bestuur heeft uiteraard weer de gebruikelijke contacten gehad met externe partijen. Tijdens de openingsuren hebben we veel bezoekers mogen ontvangen zeker nadat Gorinchem “door de ANWB” was gekozen tot vestingstad van het jaar in 2021. De uitzending waarbij “De van Rossums” Gorinchem bezochten en het televisieprogramma dat werd uitgezonden heeft het bezoekersaantal goed gedaan. Op de culturele zondagen in juni, juli, augustus en september is de kerk ook open geweest voor bezoekers.

Op Nationale Monumenten- en Orgeldag heeft Arjan Versluis continu korte rondleidingen en kleine demonstraties verzorgd op en bij het orgel. Veel bezoekers hebben de trap naar de orgelzolder bestegen, de meesten kwamen zeer enthousiast terug. En aan het eind van de dag heeft het Gorcum Boys Choir ook een openbare repetitie gegeven. Daarna bleef de kerk open voor een Evensong met medewerking van hetzelfde koor. Volgend jaar gaan we het zeker weer doen. 239 bezoekers mochten wij op deze dag ontvangen.

Lunchconcerten

kamerkoor VOX 1 KopieEvenals in 2022 werden de lunchconcerten minder bezocht dan we gehoopt hadden. Zeker aan het begin van onze reeks concerten viel het aantal bezoekers tegen, in de loop van de reeks concerten kwamen er meer bezoekers. Het varieerde tussen de 75 en 250 bezoekers. De concerten waren van uitstekende kwaliteit en ook zeer gevarieerd. De bezoekers hebben erg genoten wat tot uitdrukking kwam in de aan de uitgang gehouden collectes; men heeft ruimhartig gegeven. Ondanks het kleinere aantal bezoekers hebben de collectes aan de uitgang meer opgebracht dan in 2022.

Exposities

20230801 114334 KopieDe expositiecommissie doet ieder jaar haar uiterste best om exposities samen te stellen die passen binnen een kerkgebouw waar ieder zondag nog kerkdiensten worden gehouden. De expositie “Onderweg” van het Atelier voor Inspiratie o.l.v. Neeltje Alblas paste daarin goed, was de mening van het bestuur en de expositiecommissie. Door de problemen van vorig jaar zijn er aan de borden aanpassingen gedaan. Echter daar is geen gebruik van gemaakt. Bij de bezoekers heeft de expositie veel mooie reacties opgeleverd.

De expositie van Mérie van Zandwijk-Berkhof heeft erg veel succes opgeleverd, Mérie exposeerde voor de tweede keer in de kerk. Het was een mooie expositie met een goede balans tussen objecten en schilderijen gemaakt van natuurlijke materialen. Een schilderij en een aantal objecten zijn verkocht. Ook de kaarten van haar hand “die het winkeltje heeft verkocht” deden het goed. Een erg mooi resultaat,

Winkel

Voor 2023 heeft een aantal dames zich weer met enthousiasme ingezet voor het winkeltje. Er is beperkt inkoop van nieuwe artikelen gedaan. Het is trouwens lastig om artikelen te vinden die passen binnen ons assortiment. De omzet was goed dit jaar. Op maandagochtend is de Kerk altijd open voor diegenen die behoefte hebben aan een moment van meditatie, een gesprek of zomaar voor een kop koffie. Ook tijdens deze ochtenden zijn er artikelen verkocht.

Website

Na een aantal klachten dat onze website niet altijd bereikbaar was “doordat sommige virusscanners de website weigerden” is op de website de beveiliging aangepast. Wij zijn blij dat Frissit onze sponsor voor de website dit heeft opgelost. Er is in Google Map te zien op welke tijden de Kerk open is. Tevens kunnen we zien hoeveel mensen een route zoeken naar de Grote Kerk of informatie zoeken van het gebouw. Gemiddeld zijn dat er een 40 per maand.

Communicatie

comunicatie 2021Via de plaatselijke kranten is getracht om informatie over de lunchconcerten en exposities te plaatsen. Dat is dit jaar goed gelukt. Ook heeft er in De Stad Gorinchem een artikel gestaan over de wereldbol en het tekort aan gastvrouwen en heren. Tevens is op de vacaturebank voor vrijwilligers van de gemeente Gorinchem onze vacatures gemeld. Ook staan onze berichten op de websites van die kranten geplaatst worden. Op de site van Mooi Gorkum zijn alle concerten en exposities ook geplaatst. Ook in de mededelingenkastjes aan de kerk hebben de aankondigingen gehangen. Via ons gedrukte jaarprogramma (oplage 1200 ex.) hebben velen kennis gemaakt met al onze activiteiten. Het jaarprogramma is ook verspreid naar de VVV, restaurants en een aantal hotels. De folder voor donateurs heeft geen nieuwe donateurs opgeleverd. Op de folder staat verouderde informatie, op de agenda van het bestuur komt dit jaar de nieuwe folder te staan.

Financiën

shutterstock 1186392009De toezegging van de sponsoren zijn voor 2023 weer binnengekomen. Sponsoren die verleden jaar hun bijdragen hadden verhoogd hebben dat dit jaar ook weer gedaan en zelfs meer dan dat, hier zijn wij zeer dankbaar! In het bijzonder zijn wij de gemeente Gorinchem en de Stichting Fonds Ontwikkeling Wonen en Welzijn voor hun extra bijdrage. Met het sponsorgeld zijn wij in staat om kwalitatief goede musici te contracteren. Zonder hen zijn we niet in staat om concerten en exposities te organiseren. Tevens zijn we blij met de ruimhartige gaven bij de collectes aan het einde van de concerten.

In overleg met het College van Kerkrentmeesters van de PKN te Gorinchem is besloten om financieel bij te dragen over de jaren 2021 en 2022 een bedrag van € 12.108,00 . Dit bedrag is gebruikt voor onderhoud van het gebouw, o.a. in een bijdrage aan de kosten van het buitenschilderwerk  

 

Verkorte balans van 2023

   

2023

 

2022

 

2021

Baten:

           
             

Stortingen via QR code

 

€           598,00

       

Stortingen

 

€       6.032,82

 

€       5.191,97

 

€     6.038,82

Donatie

 

€       1.205,00

 

€       1.235,00

 

€     1.870,00

Sponsoring Lunchconcerten

 

€       6.750,00

 

€       5.500,00

 

€     5.000,00

Exposities

 

€           300,00

 

€           663,40

 

€         347,50

Verkopen winkel

 

€           992,18

 

€           549,00

 

€         958,18

Rondleidingen

 

€                 -  

 

€                 -  

 

€                 -  

Rente

 

€             9,94

 

€             3,27

 

€             3,27

Overige opbrengsten

 

€           219,61

       

Eenmalige gift

 

€                 -  

 

€       5.543,68

 

€                 -  

             
   

€   16.107,55

 

€   18.686,32

 

€ 14.217,77

Lasten:

           
             

Exploitatiekosten

 

€           436,50

 

€           465,46

 

€         202,72

Lunchconcerten

 

€       7.982,10

 

€       7.557,30

 

€     7.412,98

Winkel

 

€           521,46

 

€             61,91

 

€         596,66

Diversen

 

€           883,00

 

€           396,90

 

€         245,83

Bankkosten

 

€           267,52

 

€           134,52

 

€         154,15

             
   

€   10.090,58

 

€     8.616,09

 

€   8.612,34

             

Winst/Verlies

 

€     6.016,97

 

€   10.070,23

 

€   5.605,43

             
             

Beginsaldo per 1 januari.

 

€     22.045,45

 

€     11.978,49

 

€     6.144,57

Bij saldo winst

 

€       6.016,97

 

€     10.070,23

 

€     5.605,43

Subtotaal

 

€     28.062,42

 

€     22.048,72

 

€ 11.750,00

Bij:

opnamen spaarrekening

€                 -  

 

€                 -  

 

€                 -  

Af:

Kas

€                 -  

 

€                 -  

 

€       -231,76

Af:

stortingen op spaarrekening

€             9,94

 

€             3,27

 

€             3,27

Af:

Bijdrage Onderh./Restauratiekosten

€     12.108,00

 

€                 -  

 

€                 -  

Eindsaldo per 31 december.

 

€   15.944,48

 

€   22.045,45

 

€ 11.978,49

             
   

€     15.944,48

       

 

 

Jaarverslag 2022

Voorwoord

2022 was het jaar waarin de Stichting weer alles uit de kast kon trekken zonder rekening te houden met het Covid virus. Lunchcommissie en expositiecommissie konden weer aan de gang gaan met het budget wat ze ter beschikking hadden gekregen van het bestuur. Wel worstelen wij nog steeds met te weinig vrijwilligers. Zowel gastvrouwen als gastheren komen we te kort om de openingstijden te realiseren die we willen. Er is een nieuw boekje gemaakt over de geschiedenis van de kerken die in het centrum van Gorinchem hebben gestaan en natuurlijk niet in de laatste plaats het huidige kerkgebouw. Het boekje is in ons winkeltje te koop. De bezoekers die we mochten verwelkomen in het gebouw hebben weer kunnen genieten van de architectuur. De waardering is terug gevonden in de hogere opbrengsten van “de Toren” bij de uitgang van de kerk.

Th.W.A. van Wel

voorzitter,

Het bestuur

Binnen het bestuur is afscheid genomen van een bestuurslid. Wat geldt voor de werving van vrijwilligers is ook het geval bij de werving van bestuursleden. Werk en gezin komen eerst, daarna vrije tijd. En een bijdrage aan de samenleving komt er bekaaid af. Helaas zijn dat de feiten, jammer. De vacatures zijn nog niet ingevuld.

Het bestuur ziet er dus nu als volgt uit.

Th. W.A. van Wel                    Voorzitter

Vacature                                 Secretaris

B.A.  Moret-van Lavieren        Notulist  

  1. Baan   Penningmeester
  2. Struik     Bestuurslid

A.J. van der Kruk                     Bestuurslid

Vacature                                 Bestuurslid

Structuur Stichting

Naast het bestuur bestaan er drie commissies namelijk:

Commissie Lunchconcerten

Commissie Expositie

Commissie Winkel

Iedere commissie bestaat uit een aantal vrijwilligers met een commissievoorzitter. De voorzitters van de lunchconcerten- en expositie commissies zijn aanwezig in de eerste en laatste bestuursvergadering van het jaar. De commissies vergaderen een aantal malen per jaar om de zaken voor de lunchconcerten en de exposities vorm te geven.

Tevens zijn er acht “sleutelmannen”, hun werk bestaat uit het aansturen van de gastvrouwen en gastheren, het ontvangen van bezoekers, de bezoekers wegwijs maken en het openen en sluiten van de kerk.

Uiteraard kunnen wij niet alle werkzaamheden hier uit de doeken doen, maar het zijn er vele.

Vrijwilligers

vrijwilligers 2022Het aantal vrijwilligers is dit jaar stabiel gebleven. Jan Snijders heeft het aansturen van de vrijwilligers overgenomen en heeft rooster voor de vrijwilligers gemaakt. Drie nieuwe gastvrouwen zijn dit jaar begonnen. Dat waren er niet voldoende om onze openingstijden dezelfde te laten zijn als in 2019. We waren dus genoodzaakt om weer op zaterdagochtend dicht te blijven. Fijn dat we hulp kregen van de cursisten van Neeltje Alblas. Een aantal van hen heeft meegedraaid in het rooster ten tijde van de expositie “Verborgen Verleden” Heel veel dank daarvoor!

Vele handen maken het werk licht, dus zijn we nog steeds op zoek naar versterking! Mocht u dit lezen en zich afvragen: is gastvrouw of heer zijn of bestuurslid Van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk wat voor mij, dan kunt u altijd contact met ons opnemen of tijdens onze openingstijden binnen te lopen. Het is dankbaar werk om aan bezoekers te vertellen over de geschiedenis en wat er nu nog wat er te zien is in de Kerk. Als bestuurslid kunt u ook een bijdrage leveren aan de activiteiten van onze Stichting.

Activiteiten

Het bestuur heeft uiteraard weer de gebruikelijke contacten gehad met externe partijen. Tijdens de openingsuren hebben we veel bezoekers mogen ontvangen zeker nadat Gorinchem “door de ANWB” was gekozen tot vestingstad van het jaar in 2021. De uitzending waarbij “De van Rossums” Gorinchem bezochten en het televisieprogramma dat werd uitgezonden heeft het bezoekersaantal goed gedaan. Op de culturele zondagen in juni, juli, augustus en september is de kerk ook open geweest voor bezoekers.

IMG 0042 KopieOp Nationale Monumenten- en Orgeldag heeft Arjan Versluis drie maal een korte rondleiding en kleine demonstraties verzorgd op en bij het orgel. Veel bezoekers hebben de trap naar de orgelzolder bestegen, de meesten kwamen zeer enthousiast terug. En aan het eind van de dag heeft het Gorcum Boys Choir ook een openbare repetitie gegeven. Daarna bleef de kerk open voor een Evensong met medewerking van hetzelfde koor. Volgend jaar gaan we het zeker weer doen. 272 bezoekers mochten wij ontvangen

Lunchconcerten

concerten2020De lunchconcerten zijn minder bezocht dan we gehoopt hadden. Per concert kwamen er tussen de 100 en 250 bezoekers. De concerten waren van uitstekende kwaliteit en ook zeer gevarieerd. Een enkele keer was er wel een zelfde genre achter elkaar gepland maar dat kwam doordat in de eerste opzet geschoven was. Immers de musici moeten ook nog beschikbaar zijn op de betreffende datum. De bezoekers hebben erg genoten wat tot uitdrukking kwam in de aan de uitgang gehouden collectes, men heeft ruimhartig gegeven. Maar door het kleinere aantal bezoekers hebben de concerten minder opgebracht dan in 2022.

Exposities

IMG 2109 KopieDe expositiecommissie doet ieder jaar zijn uiterste best om exposities samen te stellen die passen binnen een kerkgebouw waar ieder zondag nog kerkdiensten worden gehouden. De expositie Verloren Werelden van de Autonome Maandagschilders o.l.v. Neeltje Alblas paste daarin goed was de mening van het bestuur en de expositiecommissie echter vanuit de wijkgemeente stad hebben enkele kerkgangers bezwaren geuit. We hebben dit opgelost zonder dat de bezoekers dit hebben gemerkt. Bij de bezoekers heeft de expositie wel veel mooie reacties opgeleverd.

20220801 123109 KopieDe expositie van Anja Terlouw heeft erg veel succes opgeleverd mede doordat zij vrijwel altijd aanwezig was tijdens de openingsuren van haar expositie. Veel bezoekers hebben haar aquarellen met veel waardering bekeken. Liefst 6 aquarellen zijn verkocht. Een erg mooi resultaat, ook omdat de opbrengsten ten goede kwam aan twee projecten in Oeganda m.b.t. dove en gehandicapte kinderen.

Winkel

Voor 2022 heeft een aantal dames zich weer met enthousiasme ingezet voor het winkeltje. De inkoop van artikelen was dit jaar niet nodig, er was genoeg voorraad. Het is trouwens lastig om artikelen te vinden die passen binnen ons assortiment. De omzet was goed dit jaar. Op maandagochtend is de Kerk altijd open voor diegenen die behoefte hebben aan een moment van meditatie, een gesprek of zomaar voor een kop koffie. Ook tijdens deze ochtenden zijn er artikelen verkocht.

Website

Op de website werden geen structurele veranderingen doorgevoerd. Wel is in Google Map te zien op welke tijden de Kerk open is. Tevens kunnen we zien hoeveel mensen de Grote Kerk een route zoeken naar het gebouw. Gemiddeld zijn dat er een 40 per maand.

Communicatie

communicatie 2020Via de plaatselijke kranten is getracht om informatie over de lunchconcerten en exposities te plaatsen. Dat is niet in alle gevallen gelukt. Dat vinden we jammer. Wel kon het op de websites van die kranten geplaatst worden. Op de site van Mooi Gorkum zijn alle concerten en exposities ook geplaatst. Ook in de mededelingenkastjes aan de kerk hebben de aankondigingen gehangen. Via ons gedrukte jaarprogramma (oplage 1200 ex.) hebben velen kennis gemaakt met al onze activiteiten. De folder voor donateurs heeft geen nieuwe donateurs opgeleverd.

Op de folder staat verouderde informatie, op de agenda van het bestuur komt dit jaar de nieuwe folder te staan.

 

Financiën

Afbeelding4De toezegging van de sponsoren zijn voor 2022 weer binnengekomen. We hebben dit jaar een nieuwe sponsor mogen begroeten n.l. Stichting De Haan. Sponsoren die verleden jaar hun bijdragen hadden verhoogd i.v.m. Covid hebben dat dit jaar weer toegezegd, waarvoor dank! De gemeente Gorinchem heeft dat ook weer gedaan, ook hen zijn wij dank verschuldigd. Tenslotte zijn wij zijn alle sponsoren dankbaar voor hun bijdragen. Zonder hen zijn we niet in staat om concerten en exposities te organiseren. Tevens zijn we blij met de ruimhartige gaven bij de collectes aan het einde van de concerten.      

Hieronder vind u de verkorte balans van 2022.

Resultatenoverzicht

           
   

2022

 

2021

 

2019

Baten:

           
             

Stortingen

 

€     5.191,97

 

€     6.038,82

 

€   6.716,83

Donatie

 

€     1.235,00

 

€     1.870,00

 

€   1.895,00

Sponsoring Lunchconcerten

 

€     5.500,00

 

€     5.000,00

 

€   4.945,86

Exposities

 

€         663,40

 

€         347,50

 

€       600,00

Verkopen winkel

 

€         549,00

 

€         958,18

 

€   1.441,62

Rondleidingen

 

€                  -    

 

€                 -  

 

€         80,00

Rente

 

€             3,27

 

€             3,27

 

€           4,51

Diverse verkopen

 

€                 -  

 

€                 -  

 

€         84,00

Eenmalige gift

 

€     5.543,68

 

€                 -  

 

€       315,00

             
   

€     18.686,32

 

€     14.217,77

 

€ 16.082,82

Lasten:

           
             

Exploitatiekosten

 

€         465,46

 

€         202,72

 

€       516,40

Lunchconcerten

 

€     7.557,30

 

€     7.412,98

 

€   6.808,13

Winkel

 

€           61,91

 

€         596,66

 

€       959,09

Diversen

 

€         396,90

 

€         245,83

 

€       332,55

Bankkosten

 

€         134,52

 

€         154,15

 

€       147,04

             
   

€       8.616,09

 

€       8.612,34

 

€     8.763,21

             

Winst/Verlies

 

€     10.070,23

 

€       5.605,43

 

€     7.319,61

             
             

Beginsaldo per 1 januari.

 

€   11.978,49

 

€     6.144,57

 

€   1.896,70

Bij saldo winst

 

€   10.070,23

 

€     5.605,43

 

€   7.319,61

Subtotaal

 

€   22.048,72

 

€   11.750,00

 

€   9.216,31

Bij:

opnamen spaarrekening

€                 -  

 

€                 -  

 

€                 -  

Af:

Kas

€                 -  

 

€       -231,76

 

€                 -  

Af:

stortingen op spaarrekening

€             3,27

 

€             3,27

 

€           4,51

Af:

Bijdrage Onderh./Restauratiekosten

€                 -  

 

€                -    

 

€                 -  

Eindsaldo per 31 december.

 

€     22.045,45

 

€     11.978,49

 

€     9.211,80