Jaarverslag 2016

Voorwoord

 

Het Stichtingsjaar 2016 was een jaar dat zich kenmerkte door bestuurlijke beleidswijzigingen en bestuurssamenstelling. Het vroeg veel van de stichting zowel van bestuur als van de vrijwilligers.

Door het overlijden van onze voorzitter in 2015 zijn er veel zaken aan de orde gekomen die ons noodzaakte in samenspraak met andere deelnemers binnen het kerkelijk erf, gezien de complexiteit, opnieuw met elkaar af te stemmen en vast te leggen.

Veel zaken die in het verleden als van zelfsprekend werden uitgevoerd of ondernomen, bleken ineens niet meer als zodanig in beeld. Het gevolg was dat soms zaken naar voren kwamen uit het werkveld, die á la minute geregeld dienden te worden. Dat gaf veel extra werk, werk dat gedaan moest worden en niet kon wachten. Want the show must go on! Als ad interim-voorzitter heeft ondergetekende veel tijd en energie gestoken om deze zaken af te regelen en vast te leggen.

Bestuurlijk en qua uitvoering zijn ondanks alle perikelen de zaken allemaal tot een goed einde gebracht. Hoe, dat is vastgelegd in de hoofdstukken hierna.

Juist door de inzet van iedereen is 2016 een goed jaar geweest qua concerten en tentoonstellingen. De daartoe in het leven geroepen commissies hebben op een zeer inspirerende wijze richting gegeven aan het welslagen hiervan. Reden, waarom vanaf 2017 het initiatief is genomen het aantal concerten te heroverwegen.

De tentoonstellingen vinden ook gretig aftrek. Reden waarom de commissie uitgebreid kan kiezen uit de kandidaten en zich vol overgave kan storten op kwalitatieve invullingen.

Het geheel van 2016 stemt ondanks een jaar vol vernieuwingen en veranderingen, tot volle tevredenheid en een stimulans om er 2017 weer vol tegenaan te gaan als bestuur en vrijwilligers.

De voorzitter,

Adr. van Huuksloot

 

Bestuurssamenstelling

 

Op 1 januari 2016 was de samenstelling van het bestuur als volgt.

A. van Huuksloot - Voorzitter ad interim
J. Kieviet - Secretaris
A. van Huuksloot - Penningmeester
J. Vernhout - Bestuurslid
Th. W.A. van Wel - Bestuurslid
M. Struik - Bestuurslid
C. van der Roest - Bestuurslid

In het afgelopen jaar hebben er in het bestuur een aantal mutaties plaats gevonden. Voor de functie van penningmeester heeft het bestuur de heer Hans Baan bereid gevonden deze functie op zich te nemen. Hierdoor kon de heer Adrie van Huuksloot definitief de voorzittershamer ter hand nemen. Aangezien de heer J. Kieviet om privé redenen te kennen had gegeven te willen stoppen met het secretariaat heeft het bestuur mevrouw Diny Moret bereid gevonden om deze functie over te nemen. Wij danken de heer de heer Kieviet voor zijn zorgvuldige, precieze inzet vanaf de oprichting van de Vrienden. Tenslotte heeft aan het eind van het jaar de heer Cees van der Roest aangegeven om gezondheidsredenen te willen stoppen.

 Het bestuur ziet er dus nu als volgt uit.

A. van Huuksloot - Voorzitter
B.A.  Moret-van Lavieren - Secretaris
J. Baan - Penningmeester
J. Vernhout - Bestuurslid
Th. W.A. van Wel - Bestuurslid
M. Struik - Bestuurslid
Vacature - Bestuurslid

Structuur Stichting

Naast het bestuur bestaan er drie commissies namelijk:

  1. Commissie Lunchconcerten
  2. Expositiecommissie
  3. Winkelcommissie

Iedere commissie bestaat uit een aantal vrijwilligers met een commissievoorzitter. De voorzitters van de eerste twee zijn aanwezig in de eerste en laatste bestuursvergadering in een jaar.

De commissies vergaderen een vijftal maal in het jaar om de zaken voor de lunchconcerten en de exposities vorm te geven.

Tevens zijn er een aantal sleutelmannen, hun werk bestaat uit het aansturen van de gastvrouwen en openen en sluiten van de kerk

in het seizoen. Uiteraard kunnen wij niet alle werkzaamheden hier uit de doeken doen, maar het zijn er vele.

Voor groepen die een bezichtiging van het gebouw aanvragen kunnen wij altijd een beroep doen op een vaste vrijwilliger.

Het aantal vrijwilligers en donateurs is het afgelopen jaar vrijwel niet veranderd Het bestuur is hierover bezorgd, de vrijwilligers worden ouder en er zijn geen “jongeren” die willen meehelpen aan de doelen van “de Vrienden” Ook het aantal donateurs is niet toegenomen in 2016. Er zal een nieuwe flyer worden gemaakt met meer aandacht voor werving van vrijwilligers, donateurs en sponsoren. In 2017 zullen hiervoor een aantal activiteiten worden ontwikkeld.

Tevens zal de Stichting proberen alle e-mailadressen van de donateurs te achterhalen. Dit is voor de communicatie veel gemakkelijker.

Door het wegvallen van Gert Jan Klein Kranenbarg in 2015 zijn een aantal contacten verwaterd. Het bestuur heeft het afgelopen jaar benut om die contacten weer aan te halen. Tevens zijn er nieuwe en duidelijke afspraken gemaakt. O.a. met kerkrentmeesters betreffende het gebruik van de kerk tijdens openingstijden van de Grote Kerk voor lunchconcerten en exposities. Te vaak kwam het voor dat partijen niet op de hoogte waren van elkaars activiteiten en afspraken. We hopen dat dat voor 2017 goed geregeld is.

Openingstijden

De openingstijden zijn dit jaar ongewijzigd gebleven. Tijdens de Culturele Route was de kerk geopend. De Route was over het algemeen gekoppeld aan de koopzondagen. Op die momenten was er ook een bezetting van de evangelisatie commissie van het HGP. Er is afgesproken is dat op die data geen leden van de Vrienden aanwezig zijn. De kerk was het afgelopen jaar op maandagochtend ook open. De evangelische commissie Wijkgemeente Grote Kerk neemt zowel op de maandagochtend als op de zondagen van de culturele route de honneurs waar.

Hierover zijn goede afspraken gemaakt.

Voor volgend jaar zullen de tijden iets gaan afwijken. Het bestuur heeft besloten op basis van de bezoekers aantallen de kerk op de woensdagen pas open te stellen om 12.30 uur. Pas wanneer de lunchconcerten beginnen zal dit weer om 11 uur zijn.

Lunchconcerten

Ook dit jaar waren er weer 9 lunchconcerten er waren in totaal 1763 bezoekers tijdens de concerten, een gemiddelde van een kleine 200 per concert. Een uitschieter was het concert van harpiste Gwyneth Wentink met 275 bezoekers. Het bestuur is tevreden met het aantal bezoekers. Vocaal en instrumentaal waren de concerten stuk voor stuk van een hoog niveau. Het is een mooi seizoen geweest. Het wordt een mooie uitdaging om dit in 2017 te overtreffen. Het bestuur heeft besloten om in 2017 geen 9 maar 11 concerten te verzorgen. Op dit moment is de Commissie Lunchconcerten druk bezig hier vorm aan te geven.

Exposities

 In 2016 zijn er weer “zo als gebruikelijk” 4 exposities geweest.

Twee exposities waren weer van plaatselijke amateurs die onder leiding van deskundige docenten hun werk lieten zien. Helaas liet de Cultuurfabriek ons aardig in de steek. Het toegezegde aantal schilderijen werd bij lange na niet gehaald bleek op de dag van inrichten. Het bestuur heeft dan ook zeer ontstemd gereageerd naar het bestuur van de cultuurfabriek.

De andere twee exposities waren van een hoog niveau, de ene met schilderijen en beelden en de ander met foto’s van een tiental fotograven. Op de openingsdag van de laatste expositie mochten we 162 personen verwelkomen. Een prachtig resultaat.

De laatste tijd wordt door de professionele exposanten regelmatig de vraag gesteld of de werken verzekerd kunnen worden. Tot dit moment is dat nog nooit gedaan. Helaas hebben hierdoor een aantal exposanten afgehaakt. We zijn op dit moment aan het onderzoeken of verzekeren een haalbare zaak voor ons is. Immers het verzekeren geeft voor de exposanten een zekerheid voor ons betekend dat een extra kostenpost.

Voor 2017 zijn alweer 4 expositie gepland en ook voor 2018 hebben zich al een aantal exposanten gemeld die graag in de Grote Kerk willen exposeren. 

 

Winkel

 Dit jaar hebben een aantal dames zich met enthousiasme ingezet voor het winkeltje. Met zorg zijn weer voorwerpen ingekocht. Wel geven zij aan dat het ieder jaar lastiger wordt om in te schatten wat bezoekers mooi vinden en dat dan ook willen kopen. De verkopen in 2016 bleven helaas wat achter bij die van 2015.

 

Rondleidingen

 Dit jaar zijn er geen rondleidingen aangevraagd. Voor volgend jaar staat in de bestuursvergadering op de agenda hoe dit positief te beïnvloeden.

 

Website

Eind 2015 bleek dat de website niet geheel geschikt was voor tablets en smartphones, tevens kwam er een nieuwe versie uit van de software waarmee de website geschreven was. Een goed moment om de hele website te vernieuwen en te voorzien van een nieuwe lay-out. In samenwerking met websitebouwer en sponsor Frissit is een hele nieuwe opzet gemaakt. In de loop van 2016 is deze online gegaan. In het voorjaar van 2017 zal de website geëvalueerd worden waarna de site zal worden aangepast voordat het programma van lunchconcerten en exposities geplaatst worden.

 

Communicatie

Wat betreft de communicatie naar donateurs, sponsoren en belangstellende verliep deze niet altijd vlekkeloos. Het bestuur streeft er naar om die te verbeteren. Een van de zaken die beter zou kunnen is de communicatie naar de donateur. Die verliep altijd via de post. Wij streven er naar om komend jaar van alle donateurs het emailadres te verkrijgen zodat er een directer en gemakkelijker contact mogelijk wordt. Via de plaatselijke kranten is altijd getracht om aankondigingen van lunchconcerten en exposities te plaatsen. Dit is helaas niet altijd gelukt. Wel heeft het altijd op de websites van de twee plaatselijke kranten gestaan. Ook op de matrixborden in de gemeente Gorinchem hebben altijd mededelingen gestaan. Tevens zijn voor de exposities altijd een 40 tal mails gestuurd naar belangstellenden, o.a. aan raadsleden en het college van B&W.  

 

Financiën

Dit jaar is voor de inkomsten een acceptabel jaar geweest. De vrijwillige bijdragen van bezoekers tijdens concerten, exposities en de opbrengsten van winkel en koffie schenken hebben flink wat opgebracht, hierbij kunnen nog de sponsorbijdragen bij worden opgeteld. De honoraria van de artiesten van de lunchconcerten moeten hier weer vanaf zodat een positief saldo kan worden bijgeschreven op de rekening van de Vrienden van de Grote Kerk. Dankzij een grote eenmalige bijdrage is dit bedrag nog verder opgelopen. Ook vanaf deze plaats is dankbaarheid voor deze bijdrage op zijn plaats.

Op aanvraag van het college van Kerkrentmeesters gaan we weer bekijken welke bijdrage wij kunnen leveren aan het in stand houden van dit mooie kerkgebouw.

 

Hieronder vind u een verkorte balans.

           
Resultatenoverzicht
    2016   2015
Baten:      
Stortingen   €     4.612,67   €     4.100,22
Donatie   €         837,50   €     1.150,50
Sponsoring Lunchconcerten   €     2.500,00   €     4.528,12
Exposities   €         450,00   €         620,00
Verkopen winkel   €         945,45   €     1.374,65
Rente   €                 -     €         167,70
Diverse verkopen   €           20,00   €           16,00
Eenmalige gift   € 18.178,55   €     1.500,00
    € 27.544,17   € 13.457,19
Lasten:      
Exploitatiekosten   €         948,31   €     2.225,30
Bijdrage Restauratiekosten   €     6.070,24   € 12.591,07
Lunchconcerten   €     4.049,86   €     3.436,00
Winkel   €     1.090,98   €         731,70
Diversen   €           72,25   €           45,61
Bankkosten   €         151,00   €         108,16
    € 12.382,64   € 19.137,84
       
Winst/Verlies   € 15.161,53   €   -5.680,65
       
Beginsaldo per 1 januari.   €     5.988,75   €     4.169,40
Bij saldo winst   € 15.161,53   €   -5.680,65
Subtotaal   € 21.150,28   €   -1.511,25
Af: opnamen spaarrekening €     5.000,00   € 13.000,00
Bij: stortingen op spaarrekening € 21.237,94   €     5.500,00
       
Eindsaldo per 31 december.   €     4.912,34   €     5.988,75
           
Balans per 31 december 2016 2015
       
Activa Raborekeningen Betaalrekening €     4.912,34   €     5.988,75
  Spaarrekening € 47.643,07   € 31.405,13
   
    € 52.555,41   € 37.393,88
       
Totaal activa   € 52.555,41   € 37.393,88
       
       
Passiva Vermogen per 31 december € 52.555,41 € 37.393,88

 

Jaarverslag 2017

 

Voorwoord

Het Stichtingsjaar 2017 was een jaar dat zich kenmerkte door het beleid dat verleden jaar is ingezet en nu gecontinueerd is.

Ondanks dat we dit jaar met minder vrijwilligers werkten is door de geweldige  inzet van iedereen 2017 een goed jaar geweest qua concerten en tentoonstellingen en niet te vergeten de winkel. De daartoe in het leven geroepen commissies hebben op een zeer inspirerende wijze richting gegeven aan het welslagen hiervan. Reden, waarom vanaf 2017 het initiatief is genomen het aantal concerten uit te breiden naar 12.

De exposities vinden ook gretig aftrek, velen “individuen of groepen” melden zich aan om te mogen exposeren. Reden waarom de commissie uitgebreid kan kiezen uit de kandidaten en zich vol overgave kan storten op kwalitatieve invullingen.

Het geheel van 2017 stemt tot volle tevredenheid en een stimulans om er 2018 weer vol tegenaan te gaan als bestuur en vrijwilligers.

Namens de voorzitter,

Het bestuur

 

Bestuurssamenstelling

Na de mutaties in het bestuursjaar 2016 was er nog een vacature.

Het bestuur heeft de heer A.J. van der Kruk bereid gevonden om in het bestuur plaats te nemen.

Het bestuur ziet er dus nu als volgt uit.

A. van HuTekening 1uksloot                 Voorzitter

B.A.  Moret-van Lavieren    Secretaris

J. Baan                                    Penningmeester

J. Vernhout                            Bestuurslid

Th. W.A. van Wel                  Bestuurslid

M. Struik                                 Bestuurslid

A.J. van der Kruk                   Bestuurslid

 

 

 

Structuur Stichting

Naast het bestuur bestaan er drie commissies namelijk:

Commissie Lunchconcerten, Expositiecommissie en Winkelcommissie

Iedere commissie bestaat uit een aantal vrijwilligers met een commissievoorzitter. De voorzitters van de eerste twee zijn aanwezig in de eerste en laatste bestuursvergadering in een jaar.

De commissies vergaderen een vijftal maal in het jaar om de zaken voor de lunchconcerten en de exposities vorm te geven.

Tevens zijn er een viertal sleutelmannen, hun werk bestaat uit het aansturen van de gastvrouwen, het ontvangen van bezoekers, ze wegwijs maken en openen en sluiten van de kerk.

Uiteraard kunnen wij niet alle werkzaamheden hier uit de doeken doen, maar het zijn er vele.

Voor groepen die een bezichtiging van het gebouw aanvragen kunnen wij altijd een beroep doen op een vaste vrijwilliger.

 

Organogram

Organogram

Het aantal vrijwilligers en donateurs is het afgelopen jaar verminderd. Het bestuur is hierover bezorgd. Minder vrijwilligers betekend dat men meer diensten moet doen om de kerk open te houden gedurende de zomermaanden. Tevens constateren wij dat de vrijwilligers ouder worden en er geen “jongeren” bijkomen die willen meehelpen aan de doelen van “de Vrienden”  Ook het aantal donateurs is niet toegenomen in 2017. Er is een nieuwe flyer gemaakt met meer aandacht voor werving van vrijwilligers, donateurs en sponsoren. In 2018 zullen hiervoor een aantal activiteiten worden ontwikkeld.

De Stichting is bezig om e-mailadressen van de donateurs te achterhalen. Dit is voor de communicatie veel gemakkelijker. Helaas moeten wij constateren dat dit nog niet vlot verloopt.

Activiteiten

Het bestuur heeft het afgelopen jaar benut om contacten die we hadden weer aan te halen. Er zijn nieuwe en duidelijke afspraken gemaakt. O.a. met kerkrentmeesters betreffende het gebruik van de kerk tijdens openingstijden van de Grote Kerk voor lunchconcerten en exposities. Tevens zijn duidelijke afspraken gemaakt voor het mede financieren van activiteiten betreffende het onderhoud van de kerk.

Openingstijden

De openingstijden zijn dit jaar ongewijzigd gebleven. Tijdens de Culturele Route was de kerk geopend. In principe zijn dan bestuursleden die de diensten draaien. De kerk was het afgelopen jaar op maandagochtend ook open. De evangelisatiecommissie Wijkgemeente Grote Kerk neemt dan de honneurs waar. Hierover zijn goede afspraken gemaakt.

Voor volgend jaar zullen de openingstijden iets gaan afwijken. Het bestuur heeft besloten op basis van de bezoekers aantallen de kerk op de woensdagen pas open te stellen om 13.00 uur. Pas wanneer de lunchconcerten beginnen zal dit weer om 11 uur zijn. Op de zaterdagen veranderd er niets.

Lunchconcerten

Dit jaar zijn er 12 lunchconcerten gerealiseerd. er waren in totaal 2507 bezoekers tijdens de concerten. 700 meer dan in 2016.  een gemiddelde van een kleine 200 per concert.  Er waren twee uitschieters bij namelijk de concerten van Jolie Coeur en van de Spectacles Jazzband beide met 350 bezoekers. Het bestuur is zeer  tevreden met het aantal bezoekers. Vocaal en instrumentaal waren de concerten stuk voor stuk van een hoog niveau. Het experiment met een lunchconcert op de zaterdag was geen succes. Het bestuur is dan ook van mening heer geen vervolg aan te geven. Des al niet te min is het een mooi seizoen geweest. Het wordt een mooie uitdaging om dit in 2018 te overtreffen. Op dit moment is de Commissie Lunchconcerten druk bezig hier vorm aan te geven.

Exposities

In 2017 zijn er weer “zo als gebruikelijk” 4 exposities geweest.

Twee exposities waren weer van plaatselijke amateurs die onder leiding van deskundige docenten hun werk lieten zien. Beide exposities waren verrassend van samenstelling en de moeite waar van het bekijken. De expositie van Rieteke Hoogendoorn trok veel bezoekers. Door haar bekendheid kwamen er bezoekers uit het hele land op af. Wij hebben 330 bezoekers geteld.  Over de vier exposities verdeeld hebben wij 2100 bezoekers mogen verwelkomen. Een prachtig resultaat.

De laatste tijd wordt door de professionele exposanten regelmatig de vraag gesteld of de werken verzekerd kunnen worden.  We zijn er op dit moment nog niet uit of verzekeren een haalbare zaak voor ons is. Immers het verzekeren geeft voor de exposanten een zekerheid voor ons betekend dat een extra kostenpost.

Voor 2018 zijn alweer 4 expositie gepland en ook voor 2019 zijn we in principe al rond met de exposanten.

Winkel

Dit jaar hebben een aantal dames zich met enthousiasme ingezet voor het winkeltje. Met zorg zijn weer voorwerpen ingekocht. Wel geven zij aan dat het ieder jaar lastiger wordt om in te schatten wat bezoekers mooi vinden en dat dan ook willen kopen. De verkopen in 2017 zijn flink toe genomen in vergelijking bij die van 2016. De verkoop van kaarten tijdens de expositie van Rieteke Hoogendoorn hebben hier flink aan bijgedragen.

Rondleidingen

Dit jaar zijn er geen rondleidingen aangevraagd. Voor volgend jaar staat in de bestuursvergadering op de agenda hoe dit positief te beïnvloeden.

Website

In samenwerking met websitebouwer en sponsor Frissit is begin 2017 de laatste hand gelegd aan de vernieuwde website. Dit vond geheel plaats aan de binnenkant van de site. Bezoekers hebben hier niets van gemerkt. Het aantal virtuele bezoekers op de website loopt langzaam maar zeker op.

Communicatie

Tekening 2Gaven wij verleden jaar aan dat “wat ons betreft” de communicatie beter moest dan werken wij daar nog steeds aan Het valt niet mee om alle e-mail adressen te verzamelen van onze donateurs zodat er een directer en gemakkelijker contact mogelijk wordt. Via de plaatselijke kranten is altijd getracht om aankondigingen van lunchconcerten en exposities te plaatsen. Dit is helaas niet altijd gelukt. Echter in AD rivierenland is dit altijd wel gelukt. Het heeft wel altijd op de websites van de twee plaatselijke kranten gestaan. Ook op de matrixborden in de gemeente Gorinchem hebben altijd mededelingen gestaan. Tevens zijn voor de exposities altijd een 40 tal mails gestuurd naar belangstellenden, o.a. aan raadsleden en het college van B&W.  

 

 

Financiën

Tekening 3Dit jaar is door het toenemen van het aantal bezoekers financieel een mooi jaar geweest. De vrijwillige bijdragen van bezoekers tijdens concerten, exposities en de opbrengsten van  winkel en koffie schenken hebben flink wat opgebracht. Dankzij de sponsorgelden konden we de honoraria van de artiesten van de lunchconcerten weer betalen. Al met al is er weer een positief saldo bijgeschreven op de rekening van de Vrienden van de Grote Kerk.

Op aanvraag van het college van Kerkrentmeesters zijn we in gesprek over  welke bijdrage wij kunnen leveren aan het in stand houden van dit mooie kerkgebouw. In 2018 zal naar alle waarschijnlijkheid een beroep op ons gedaan worden d.m.v. een financiële bijdrage  i.v.m. onderhoud van de muren en het creëren van meer bergruimte in de kerk.

Hieronder vind u een verkorte balans van 2017.

 

 

Resultatenoverzicht

       
   

2017

 

2016

Baten:

       
         

Stortingen

 

 €    5.752,09

 

 €    4.612,67

Donatie

 

 €    1.577,50

 

 €       837,50

Sponsoring Lunchconcerten

 

 €    5.751,26

 

 €    2.500,00

Exposities

 

 €       700,00

 

 €       450,00

Verkopen winkel

 

 €    1.685,20

 

 €       945,45

Rente

 

 €          57,70

 

 €                 -  

Diverse verkopen

 

 €            6,25

 

 €          20,00

Eenmalige gift

 

 €                 -  

 

 € 18.178,55

         
   

 € 15.530,00

 

 € 27.544,17

Lasten:

       
         

Exploitatiekosten

 

 €       537,64

 

 €       948,31

Bijdrage Restauratiekosten

 

 €                 -  

 

 €    6.070,24

Lunchconcerten

 

 €    6.860,15

 

 €    4.049,86

Winkel

 

 €       679,48

 

 €    1.090,98

Diversen

 

 €          72,70

 

 €          72,25

Bankkosten

 

 €       150,38

 

 €       151,00

         
   

 €    8.300,35

 

 € 12.382,64

         

Winst/Verlies

 

 €    7.229,65

 

 € 15.161,53

         

Balans per 31 december

 

2017

 

2016

         

Activa

       

Raborekeningen

Betaalrekening

 € 12.084,29

 

 €    4.912,34

 

Spaarrekening

 € 47.700,77

 

 € 47.643,07

   

 € 59.785,06

 

 € 52.555,41

         

Passiva

       

Vermogen per 31 december

 

 € 59.785,06

 

 € 52.555,41