Jaarverslag 2021

Voorwoord

Het was een jaar waarin we lang in het ongewisse bleven of- en wanneer we de activiteiten van de Vrienden van de Grote Kerk konden starten.

Covid 19 hield ons voor het tweede jaar in zijn greep, veel maatregelen werden afgekondigd, maar zouden die gevolgen voor De Vrienden van de Grote Kerk hebben en net als 2020 tot gevolg hebben dat we alles zouden moeten cancelen. In een vergadering van het bestuur begin mei 2021 waren de verwachtingen m.b.t. het virus zodanig dat alle voorbereidingen voor de concerten en exposities door konden gaan. Ook bezoekers voor het kerkgebouw zouden weer kunnen genieten van de architectuur, zowel buiten als binnen. 

Th.W.A. van Wel

voorzitter,

 

Het bestuur

Binnen het bestuur zijn geen veranderingen te melden. Ook de vacatures zijn nog niet ingevuld.

Het bestuur ziet er dus nu als volgt uit.

Th. W.A. van Wel                      Voorzitter

Vacature                                   Secretaris

B.A.  Moret-van Lavieren        Notulist   

  1. Baan                                     Penningmeester
  2. Heijkoop                              Bestuurslid
  3. Struik                                    Bestuurslid

A.J. van der Kruk                      Bestuurslid

Vacature                                    Bestuurslid

Structuur Stichting

Naast het bestuur bestaan er drie commissies namelijk:

Commissie Lunchconcerten

Commissie Expositie

Commissie Winkel

Iedere commissie bestaat uit een aantal vrijwilligers met een commissievoorzitter. De voorzitters van de lunchconcerten- en expositie commissies zijn aanwezig in de eerste en laatste bestuursvergadering van het jaar. De commissies vergaderen een aantal malen per jaar om de zaken voor de lunchconcerten en de exposities vorm te geven.

Tevens zijn er acht “sleutelmannen”, hun werk bestaat uit het aansturen van de gastvrouwen en gastheren, het ontvangen van bezoekers, de bezoekers wegwijs maken en het openen en sluiten van de kerk.

Uiteraard kunnen wij niet alle werkzaamheden hier noemen, maar het zijn er vele.

Vrijwilligers

vrijwilligers 2020Het aantal vrijwilligers is dit jaar stabiel gebleven. Ton Heijkoop heeft voor dit jaar het rooster voor de vrijwilligers gemaakt. Na een oproep in de nieuwsbrieven van de PKN geledingen in Gorinchem hebben zich vier nieuwe gastvrouwen – heren gemeld. Na een introductie zijn drie overgebleven die vol enthousiasme aan de gang zijn gegaan. Heel fijn en welkom. Maar dat waren er niet voldoende om onze openingstijden te handhaven. We waren genoodzaakt om de zaterdagochtend dicht te blijven.

Vele handen maken het werk licht, we zijn nog steeds op zoek naar versterking!   Mocht u dit lezen en zich afvragen: is gastvrouw of heer zijn in de Grote Kerk wat voor mij, dan kunt u altijd contact met ons opnemen of tijdens onze openingstijden binnen lopen. Het is dankbaar werk om aan bezoekers te vertellen over wat er te zien is in de Kerk en te vertellen over de geschiedenis van de Kerk.

 

Activiteiten

Het bestuur heeft uiteraard weer de gebruikelijke contacten gehad met externe partijen. Tijdens de openingsuren hebben we veel bezoekers mogen ontvangen zeker nadat Gorinchem “door de ANWB” was gekozen tot vestingstad van het jaar. Het bezoekers aantal verdubbelde daardoor. Op de culturele zondagen in juni, juli, augustus en september is de kerk ook open geweest voor bezoekers.

Op Nationale Monumenten- en Orgeldag heeft Arjan Versluis drie maal een korte rondleiding en een kleine demonstraties verzorgd op en bij het orgel. Veel bezoekers hebben de trap naar de orgelzolder bestegen, de meesten kwamen zeer enthousiast terug. De Christelijke Oratoriumvereniging (COV) heeft in de middag een optreden verzorgd en aan het eind van de dag heeft het Gorcum Boys Choir ook een openbare repetitie gegeven. Deze dag is zeker voor herhaling vatbaar. Liefst 339 bezoekers mochten wij ontvangen

Lunchconcerten

Lunchconcert 2021Door de maatregelen m.b.t. Covid 19 zijn de lunchconcerten minder bezocht dan we gehoopt hadden. Des al niet te min waren de concerten van uitstekende kwaliteit. De bezoekers hebben erg genoten wat tot uitdrukking kwam in de aan de uitgang gehouden collectes.

 

 

 

Exposities

exposities 2021De beide exposanten die gepland stonden voor 2020 hadden aangegeven om te exposeren in 2021. Beiden hebben woord gehouden. De expositie Er is licht van de Autonome Maandagschilders o.l.v. Neeltje Alblas heeft veel mooie reacties opgeleverd. de expositie van Jopie Minnaard (‘Openbaerieng’ in beeld en ander werk) heeft evenzeer veel succes opgeleverd, ook de boeken en kaarten gingen in het winkeltje grif van de hand. Tevens zijn een viertal werken van Jopie verkocht.

Winkel

Voor 2021 hadden een aantal dames zich met enthousiasme ingezet voor het winkeltje. Met zorg zijn weer voorwerpen ingekocht. De omzet was dit jaar goed mede door de boeken en kaarten van Jopie Minnaard. Op maandagochtend is de Kerk altijd open voor diegene die behoefte hebben aan een moment van meditatie, een gesprek of zomaar voor een kop koffie. Ook tijdens deze ochtenden is er verkocht.

Website

In de website werden geen structurele veranderingen doorgevoerd. Wel kunnen we constateren dat de website steeds beter bezocht wordt.

Communicatie

comunicatie 2021Via de plaatselijke kranten is getracht om informatie over de lunchconcerten en exposities te plaatsen. Dat is niet in alle gevallen gelukt. Dat vinden we jammer. Wel kon het op de websites van die kranten geplaats worden. Op de site van Mooi Gorkum zijn alle concerten en exposities geplaatst. Ook in de mededelingenkastjes aan de kerk hebben de aankondigingen gehangen. Via ons gedrukte jaarprogramma (oplage 1200 ex.) hebben velen kennis gemaakt met al onze activiteiten. De folder voor donateurs heeft geen nieuwe donateurs opgeleverd.

Op de folder staat nu verouderde informatie, we moeten nadenken of een nieuwe folder zin heeft.

 

Financiën

financien 2021De toezegging van de sponsoren zijn voor 2021 wel binnengekomen. Slechts een sponsor liet het afweten Jammer. Een tweetal sponsoren hebben dit jaar hun bijdrage verhoogd waarbij één het toegezegde bedrag had verdubbeld in het kader van de Covid perikelen. De gemeente Gorinchem heeft ook een ruimere subsidie gegeven. Wij zijn alle sponsoren dankbaar voor hun bijdragen. Zonder hen zijn we niet in staat om concerten en exposities te organiseren. Tevens zijn we blij met de ruimhartige gaven bij de collectes aan het einde van de concerten.       

 

 

Hieronder vind u de verkorte balans van 2021.

Resultatenoverzicht

 
 

2021

 

2020

 

2019

Baten:

         

Stortingen

€ 6.038,82

 

€ 117,81

 

€ 6.716,83

Donatie

€ 1.870,00

 

€ 700,00

 

€ 1.895,00

Sponsoring Lunchconcerten

€ 5.000,00

 

€ 750,00

 

€ 4.945,86

Exposities

€ 347,50

 

€ -

 

€ 600,00

Verkopen winkel

€ 958,18

 

€ 113,95

 

€ 1.441,62

Rondleidingen

€ -

 

€ -

 

€ 80,00

Rente

€ 3,27

 

€ 3,27

 

€ 4,51

Diverse verkopen

€ -

 

€ -

 

€ 84,00

Eenmalige gift

€ -

 

€ -

 

€ 315,00

 

€ 14.217,77

 

€ 1.685,03

 

€ 16.082,82

Lasten:

         

Exploitatiekosten

€ 202,72

 

€ 129,70

 

€ 516,40

Lunchconcerten

€ 7.412,98

 

€ 218,00

 

€ 6.808,13

Winkel

€ 596,66

 

€ 12,95

 

€ 959,09

Diversen

€ 245,83

 

€ 49,61

 

€ 332,55

Bankkosten

€ 154,15

 

€ 119,39

 

€ 147,04

 

€ 8.612,34

 

€ 529,65

 

€ 8.763,21

Winst/Verlies

€ 5.605,43

 

€ 1.155,38

 

€ 7.319,61

Beginsaldo per 1 januari.

€ 6.144,57

 

€ 9.211,80

 

€ 1.896,70

Bij saldo winst

€ 5.605,43

 

€ 1.155,38

 

€ 7.319,61

Subtotaal

€ 11.750,00

 

€ 10.367,18

 

€ 9.216,31

Bij: opnamen spaarrekening

€ -

 

€ -

 

€ -

Af: Kas

€ -231,76

 

€ 231,76

 

€ -

Af: stortingen op spaarrekening

€ 3,27

 

€ 3,27

 

€ 4,51

Af: Bijdrage Onderhoud./Restauratiekosten

€ -

 

€ 3.987,58

 

€ -

Eindsaldo per 31 december.

€ 11.978,49

 

€ 6.144,57

 

€ 9.211,80

 

€ 11.978,49

       

 

 

Jaarverslag 2020

Voorwoord

het was een jaar die we ons lang zullen herinneren.

In februari 2020 waren alle voorbereidingen van start gegaan. Musici waren benaderd voor de lunchconcerten, voor de exposities was een goede invulling gevonden en de roosters met diensten van de vrijwilligers lagen klaar om ingevuld te worden.

Helaas, Covid 19 stak de kop op en veel maatregelen werden afgekondigd, met ook grote gevolgen voor De Vrienden van de Grote Kerk. In onze vergadering van 26 mei 2020 hebben we met pijn in ons hart moeten besluiten om geen activiteiten te organiseren in de Grote Kerk. Niet alleen omdat we klem liepen op de maatregelen die vanuit de regering werden genomen maar ook om onze vrijwilligers te beschermen. Gezien de leeftijd van de vrijwilligers waren zij een risicogroep. Als bestuur willen wij niet verantwoordelijk zijn voor een besmetting opgelopen in de Grote Kerk. Op het moment van schrijven van dit verslag is het inmiddels februari 2021. De voorbereidingen zijn weer in gang gezet, uiteraard onder voorbehoud want de situatie m.b.t. Covid 19 is nog steeds zorgwekkend. Wij hopen dat de vaccinatie vlot zal verlopen zodat e.e.a. toch doorgang kan vinden. In een vergadering van het bestuur in begin mei 2021 zullen we besluiten nemen over het al dan niet doorgaan van alle activiteiten.

Th.W.A. van Wel

voorzitter,

Het bestuur

De heer Vernhout was (volgens rooster) aftredend. Hij had aangegeven te willen stoppen. Hij heeft zeker meer dan tien jaar deel uitgemaakt van het bestuur, ook vanaf hier willen wij hem dankzeggen voor zijn jarenlange inbreng. Wij zijn blij met zijn opvolger de heer Heijkoop. Wegens verhuizing naar een ander deel van Nederland hebben wij ook afscheid genomen van Mevr. Roos. Zij verzorgde jarenlang het dienstenrooster voor de vrijwilligers. Het bestuur heeft ook haar bedankt voor haar inzet. Het is fijn om te melden dat dhr. Heijkoop haar taak overneemt.

Het bestuur ziet er dus nu als volgt uit.

Th. W.A. van Wel                      Voorzitter

Vacature                                   Secretaris

B.A.  Moret-van Lavieren        Notulist   

  1. Baan                                     Penningmeester
  2. Heijkoop                              Bestuurslid
  3. Struik                                    Bestuurslid

A.J. van der Kruk                      Bestuurslid

Vacature                                    Bestuurslid

Structuur Stichting

Naast het bestuur bestaan er drie commissies namelijk:

Commissie Lunchconcerten

Commissie Expositie

Commissie Winkel

Iedere commissie bestaat uit een aantal vrijwilligers met een commissievoorzitter. De voorzitters van de lunchconcerten- en expositie commissies zijn aanwezig in de eerste en laatste bestuursvergadering van het jaar. De commissies vergaderen een aantal malen per jaar om de zaken voor de lunchconcerten en de exposities vorm te geven.

Tevens zijn er een zestal “sleutelmannen”, hun werk bestaat uit het aansturen van de gastvrouwen, het ontvangen van bezoekers, de bezoekers wegwijs maken en het openen en sluiten van de kerk.

Uiteraard kunnen wij niet alle werkzaamheden hier uit de doeken doen, maar het zijn er vele.

Vrijwilligers

vrijwilligers 2020Het aantal vrijwilligers is dit jaar stabiel gebleven. Onze roostermaakster is vertrokken maar bij de commissie lunchconcerten is een lid bij gekomen. Wij hopen echter dat in het komende jaar er een aantal versterkingen bij komen. Mocht u dit lezen en zich afvragen: is gastvrouw of heer zijn in de Grote Kerk wat voor mij, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Het is dankbaar werk om aan bezoekers te vertellen over wat er te zien is in de Kerk en tevens te vertellen over de geschiedenis van de Kerk.

 

Activiteiten

Het bestuur heeft uiteraard weer de gebruikelijke contacten gehad met externe partijen. We mogen ook niet onvermeld laten dat op Monumentendag is september de Covid 19 maatregelen zover versoepeld waren dat we in staat waren om de Grote Kerk open te stellen. Er waren maatregelen genomen om te voldoen aan alle regels betreffende Covid19. Het is fijn om te melden dat wij 238 bezoekers (excl. de bezoekers voor het orgel)  welkom mochten heten.

In samenwerking met de VVV (tegenwoordig Mooi Gorinchem) heeft Arjan Versluis drie maal een korte rondleiding en een kleine demonstratie verzorgd op en bij het orgel voor maximaal 8 personen.

Zangroep Klink uit Gorinchem heeft vier maal een half uur gezongen. Wat was dat weer mooi. De zangers en zangeressen vonden het heel fijn om weer (voor het eerst) in zo’n grote ruimte met de bijzondere akoestiek te kunnen zingen.

Lunchconcerten

concerten2020Door de maatregelen m.b.t. Covid 19 heeft het bestuur besloten om redenen die eerder gemeld zijn geen lunchconcerten te houden. Alle musici zijn op de hoogte gebracht en hebben toegezegd in 2021 een optreden te willen verzorgen. Wij zijn daar heel blij mee.

 

Exposities

exposities 2020I.v.m. de rooster bezetting had het bestuur besloten om twee exposities te organiseren.

Ook deze twee exposities zijn niet door gegaan. Beide exposanten hebben aangegeven om te exposeren in 2021.

 

Winkel

Voor 2020 hadden een aantal dames zich met enthousiasme ingezet voor het winkeltje. Met zorg zijn weer voorwerpen ingekocht. Helaas ook hier gooide Covid 19 roet in het eten. Wel is er een kleine verkooptafel blijven staan. Op maandagochtend is de Kerk altijd open voor diegene die behoefte hebben aan een moment van meditatie, een gesprek of zomaar voor een kop koffie. Vanuit die groep kregen we de vraag of zij het e.e.a. mochten verkopen omdat daar vraag naar was. Uiteraard hebben wij daar positief op gereageerd. Naast een aantal verkopen hebben bezoekers ook nog gedoneerd in “de toren”. De resultaten ziet u in het financiële overzicht.

Website

In de website werden geen structurele veranderingen doorgevoerd. Het programma van 2020 is op de website blijven staan. De data zijn aangepast aan 2021.

Communicatie

communicatie 2020Via de plaatselijke kranten is getracht om het niet doorgaan van lunchconcerten en exposities te plaatsen.

Ook in de mededelingenkastjes aan de kerk hebben de aankondigingen gehangen.

 

Financiën

bank note banknote banknotes bill 259251 KopieFinancieel hebben wij dit jaar een pas op de plaats moeten maken. Wel kunnen wij door de reserves die we hebben de aanvraag voor het bijdragen in de kosten van onderhoud van de Grote Kerk honoreren. Begin 2021 zullen we weer met de kerkrentmeesters bijeenkomen om de kosten voor 2021 te bespreken. Een aantal sponsoren heeft het geld voor 2020 terug gevraagd. We hebben wel de toezegging dat mocht het seizoen 2021 doorgaan zij weer hun medewerking betreffende sponsoring gestand zouden doen.

 

Hieronder vind u de verkorte balans van 2020.

Resultatenoverzicht

 
 

2020

 

2019

Baten:

     

Stortingen

€       117,81

 

€     6.716,83

Donatie

€       700,00

 

€     1.895,00

Sponsoring Lunchconcerten

€       750,00

 

€     4.945,86

Exposities

€            -

 

€       600,00

Verkopen winkel

€       113,95

 

€     1.441,62

Rondleidingen

€            -

 

€         80,00

Rente

€          3,27

 

€          4,51

Diverse verkopen

€            -

 

€         84,00

Eenmalige gift

€            -

 

€       315,00

 

€     1.685,03

 

€ 16.082,82

Lasten:

     

Exploitatiekosten

€       129,70

 

€       516,40

Lunchconcerten

€       218,00

 

€     6.808,13

Winkel

€         12,95

 

€       959,09

Diversen

€         49,61

 

€       332,55

Bankkosten

€       119,39

 

€       147,04

 

€       529,65

 

€     8.763,21

Winst/Verlies

€     1.155,38

 

€     7.319,61

Beginsaldo per 1 januari.

€     9.211,80

 

€     1.896,70

Bij saldo winst

€     1.155,38

 

€     7.319,61

Subtotaal

€ 10.367,18

 

€     9.216,31

Bij:                                              opnamen spaarrekening

€            -

 

€            -

Af:                                              kas

€       231,76

   

Af:                                              stortingen op spaarrekening

€          3,27

 

€          4,51

Af:                                              Bijdrage Onderhoud/Restauratiekosten

€     3.987,58

 

€            -

Eindsaldo per 31 december.

€     6.144,57

 

€     9.211,80