Jaarverslag 2018

Voorwoord

Het Stichtingsjaar 2018 was een jaar dat zich kenmerkte door het beleid dat verleden jaar is ingezet en nu gecontinueerd is. Tevens het jaar dat wij afscheid hebben moeten nemen van onze voorzitter de heer A. van Huuksloot.

Wij dragen hem mee in ons hart.

Dankzij de geweldige  inzet van de  vrijwilligers  is 2018 een goed jaar geweest voor de concerten en exposities qua bezoekers en inkomsten. De winkel en de koffiehoek hebben eveneens een steentje bijgedragen. Ook de sponsoren willen wij niet vergeten, want zonder hun financiële bijdragen zouden wij ons programma niet kunnen realiseren. Zodoende hebben wij dit jaar weer 12 lunchconcerten gerealiseerd, zonder in te boeten op de kwaliteit.

De exposities vonden ook gretig aftrek, velen, “individuen of groepen”, meldden zich aan met de vraag te mogen exposeren. Reden waarom de commissie uitgebreid kon kiezen uit de kandidaten en zich vol overgave kon storten op kwalitatieve invullingen.

Het geheel van 2018 stemt tot volle tevredenheid en dat is een stimulans om er in 2019 weer vol tegenaan te gaan als bestuur en vrijwilligers.

Th.W.A. van Wel

 voorzitter

 

Het bestuur

Bestuurssamenstelling

Door het overlijden van onze voorzitter ontstond een vacature. Wij zijn blij dat deze is ingevuld door de heer van Wel. Tevens heeft de secretaris door verandering in de werksituatie haar werkzaamheden neergelegd. Wel zal zij de taak van notulist blijven vervullen.

Het bestuur ziet er dus nu als volgt uit.

Th. W.A. van Wel                    Voorzitter

Vacature                                 Secretaris

B.A.  Moret-van Lavieren       Notulist   

  1. Baan Penningmeester
  2. Vernhout Bestuurslid
  3. Struik Bestuurslid

A.J. van der Kruk                     Bestuurslid

Vacature                                 Bestuurslid

Structuur Stichting

Naast het bestuur bestaan er drie commissies namelijk:

Commissie Lunchconcerten

Commissie Expositie

Commissie Winkel

Iedere commissie bestaat uit een aantal vrijwilligers met een commissievoorzitter. De voorzitters van de eerste twee waren aanwezig in de eerste en laatste bestuursvergadering.

De commissies vergaderden een aantal malen om de zaken voor de lunchconcerten en de exposities vorm te geven.

Tevens zijn er een zestal “sleutelmannen”. Hun werk bestaat uit het aansturen van de gastvrouwen, het ontvangen van bezoekers, hen wegwijs maken en openen en sluiten van de kerk.

Uiteraard kunnen wij niet alle werkzaamheden hier uit de doeken doen, maar het zijn er vele.

Vrijwilligers

people 3152585 960 720

Vier vrijwilligers hebben in de loop van dit jaar te kennen gegeven te stoppen met vrijwilligerswerk. Fijn is het om te melden dat er ook een aantal vrijwilligers is bijgekomen. Ook was er de oproep in een aantal artikelen in o.a. nieuwsbrieven en Kruispunt zich aan te melden voor dit mooie werk.   Over de response op onze oproepen is het bestuur teleurgesteld. Niemand heeft zich aangemeld.  Dat vinden wij jammer, want samen moeten wij het onderhoud van dit mooie gebouw ondersteunen. Minder vrijwilligers betekent dat men meer diensten moet doen om de kerk open te houden gedurende de zomermaanden. Tevens constateren wij dat de vrijwilligers ouder worden en er geen “jongeren” bijkomen die willen meehelpen aan de doelen van “de Vrienden”.  Het aantal donateurs is niet toegenomen in 2018.

De Stichting is sinds 2017 bezig om e-mailadressen van de donateurs te achterhalen. Dit is voor de communicatie veel gemakkelijker. Ondanks dat dit niet vlot verloopt hebben wij het merendeel van de adressen binnen.

 

Activiteiten

Het bestuur heeft het afgelopen jaar benut om contacten die we hadden weer aan te halen. Er zijn nieuwe en duidelijke afspraken gemaakt. O.a. met kerkrentmeesters betreffende het gebruik van de kerk tijdens openingstijden van de Grote Kerk voor lunchconcerten en exposities. Tevens zijn duidelijke afspraken gemaakt voor het mede financieren van activiteiten betreffende het onderhoud van de kerk. Daarover wordt “zo is afgesproken” in februari van ieder jaar overleg gevoerd. Verder is de aanvraag Culturele ANBI voor de stichting gehonoreerd door de belastingdienst. Hierdoor is het mogelijk voor donateurs en sponsoren fiscaal aantrekkelijk te doneren of te sponseren. Verder zijn alle gegevens bij de KvK bijgewerkt. Door de vacature van secretaris is er nu een tijdelijk secretariaatsadres. Het bezoekadres is gewijzigd in Groenmarkt 7, 4201EE te Gorinchem.

Lunchconcerten

0902 gwyneth wentink kuvaaja ei tiedossa 1920x1020

Dit jaar zijn er 12 lunchconcerten gerealiseerd. er waren in totaal 2700 bezoekers tijdens de concerten. 200 meer dan in 2017.  een gemiddelde van 225 per concert.  Er was een uitschieter bij namelijk het concert van Gwyneth Wentink met 350 bezoekers en bij drie concerten telden wij 250 bezoekers. Het bestuur is zeer  tevreden met het aantal bezoekers. Vocaal en instrumentaal waren de concerten stuk voor stuk van een hoog niveau. Het is een mooi concertseizoen geweest. Het wordt een uitdaging om dit in 2019 te overtreffen. Op dit moment is de Commissie Lunchconcerten druk bezig hier vorm aan te geven.

 

Exposities

In 2018 zijn er weer “zo als gebruikelijk” 4 exposities geweest.

Drie exposities waren van plaatselijke groepen namelijk Outsiders Art, Fotoclub “ De ontspanner” en de Autonome maandagschilders. Alle exposities waren verrassend van samenstelling en de moeite van het bekijken waard. De expositie van René Tramper trok veel bezoekers. Over de vier exposities verdeeld hebben wij 1700 bezoekers mogen verwelkomen. Minder dus dan vorig jaar maar verklaarbaar. Voor 2019 zijn alweer 4 expositie gepland.

Winkel

Dit jaar hebben een aantal dames zich met enthousiasme ingezet voor het winkeltje. Met zorg zijn weer voorwerpen ingekocht. De verkoop in 2018 is minder dan die van 2017. De oorzaak is dat verkoop van kaarten na de expositie van Rieteke Hoogendoorn in 2017 is ingezakt.

Website

In samenwerking met websitebouwer en sponsor Frissit is in 2018 een extra tabblad  “ANBI” toegevoegd. Tevens is onderaan op de homepage het privacyreglement toegevoegd. Het aantal virtuele bezoekers op de website is verder toegenomen.

Communicatie

feedback 2990424 960 720Wij geven nog steeds veel aandacht aan publiciteit. Via de plaatselijke kranten is altijd getracht om aankondigingen van lunchconcerten en exposities te plaatsen. Dit is helaas niet altijd gelukt. Het heeft wel altijd op de websites van de twee plaatselijke kranten gestaan. Ook op de matrixborden in de gemeente Gorinchem hebben altijd mededelingen gestaan. Voor de exposities zijn nieuwsbrieven gestuurd naar o.a. raadsleden, het college van B&W en een groot aantal belangstellenden.  Er zijn afspraken gemaakt met het nieuwe bestuur van de culturele route en met het Huis van Inspiratie. 

 

Financiën

money 2696238 960 720

De bezoekersaantallen en daarmee ook de opbrengst vertoonden in 2018 een stijgende lijn, wij mochten een plus van 10% boeken. De vrijwillige bijdragen van bezoekers tijdens concerten, exposities en de opbrengsten van  winkel en koffieschenken zijn weer op het niveau van voor 2017. Dankzij de

sponsorgelden konden we de honoraria van de artiesten van de lunchconcerten weer betalen. Al met al is er weer een positief saldo bijgeschreven op de rekening van de Vrienden van de Grote Kerk.

Dit jaar hebben er gesprekken plaats gevonden tussen bestuur en de CvK. Er waren posten voor het onderhoud van de kerk die niet door monumentenzorg waren gehonoreerd. Het bestuur van de Vrienden van de Grote Kerk hebben dan ook besloten om deze posten voor haar rekening te nemen. Er is een bedrag van ruim € 26000,-- overgemaakt naar de CvK voor het onderhoud van de Grote Kerk

Hieronder vindt u de verkorte balans van 2018.

Balans per 31 december 

     

2018

 

2017

                 

Activa

Rabo-rekeningen

Betaalrekening

 

 €    1.896,70

 

 € 12.084,29

     

Spaarrekening

 

 € 32.710,95

 

 € 47.700,77

                 
           

 € 34.607,65

 

 € 59.785,06

                 
                 
 

Totaal activa

     

 € 34.607,65

 

 € 59.785,06

                 
                 
                 

Passiva

Vermogen per 31 december 

   

 € 34.607,65

 

 € 59.785,06

Resultatenoverzicht

       
   

2018

 

2017

Baten:

       
         

Stortingen

 

 €     5.793,65

 

 €    5.752,09

Donatie

 

 €     1.578,00

 

 €    1.577,50

Sponsoring Lunchconcerten

 

 €     4.727,13

 

 €    5.751,26

Exposities

 

 €         700,00

 

 €       700,00

Verkopen winkel

 

 €         757,15

 

 €    1.685,20

Rente

 

 €           10,18

 

 €          57,70

Diverse verkopen

 

 €           12,50

 

 €            6,25

Eenmalige gift

 

 €                  -  

 

 €                 -  

         
   

 €   13.578,61

 

 € 15.530,00

Lasten:

       
         

Exploitatiekosten

 

 €     1.274,00

 

 €       537,64

Bijdrage Onderhoud / Restauratiekosten

 €   26.224,00

 

 €                 -  

Lunchconcerten

 

 €     6.405,99

 

 €    6.860,15

Winkel

 

 €         454,03

 

 €       679,48

Diversen, w.o. restauratie wandkleed

 

 €     4.244,68

 

 €          72,70

Bankkosten

 

 €         153,32

 

 €       150,38

         
   

 €   38.756,02

 

 €    8.300,35

         

Winst/Verlies

 

 € -25.177,41

 

 €    7.229,65

 

 

Jaarverslag 2017

 

Voorwoord

Het Stichtingsjaar 2017 was een jaar dat zich kenmerkte door het beleid dat verleden jaar is ingezet en nu gecontinueerd is.

Ondanks dat we dit jaar met minder vrijwilligers werkten is door de geweldige  inzet van iedereen 2017 een goed jaar geweest qua concerten en tentoonstellingen en niet te vergeten de winkel. De daartoe in het leven geroepen commissies hebben op een zeer inspirerende wijze richting gegeven aan het welslagen hiervan. Reden, waarom vanaf 2017 het initiatief is genomen het aantal concerten uit te breiden naar 12.

De exposities vinden ook gretig aftrek, velen “individuen of groepen” melden zich aan om te mogen exposeren. Reden waarom de commissie uitgebreid kan kiezen uit de kandidaten en zich vol overgave kan storten op kwalitatieve invullingen.

Het geheel van 2017 stemt tot volle tevredenheid en een stimulans om er 2018 weer vol tegenaan te gaan als bestuur en vrijwilligers.

Namens de voorzitter,

Het bestuur

 

Bestuurssamenstelling

Na de mutaties in het bestuursjaar 2016 was er nog een vacature.

Het bestuur heeft de heer A.J. van der Kruk bereid gevonden om in het bestuur plaats te nemen.

Het bestuur ziet er dus nu als volgt uit.

A. van HuTekening 1uksloot                 Voorzitter

B.A.  Moret-van Lavieren    Secretaris

J. Baan                                    Penningmeester

J. Vernhout                            Bestuurslid

Th. W.A. van Wel                  Bestuurslid

M. Struik                                 Bestuurslid

A.J. van der Kruk                   Bestuurslid

 

 

 

Structuur Stichting

Naast het bestuur bestaan er drie commissies namelijk:

Commissie Lunchconcerten, Expositiecommissie en Winkelcommissie

Iedere commissie bestaat uit een aantal vrijwilligers met een commissievoorzitter. De voorzitters van de eerste twee zijn aanwezig in de eerste en laatste bestuursvergadering in een jaar.

De commissies vergaderen een vijftal maal in het jaar om de zaken voor de lunchconcerten en de exposities vorm te geven.

Tevens zijn er een viertal sleutelmannen, hun werk bestaat uit het aansturen van de gastvrouwen, het ontvangen van bezoekers, ze wegwijs maken en openen en sluiten van de kerk.

Uiteraard kunnen wij niet alle werkzaamheden hier uit de doeken doen, maar het zijn er vele.

Voor groepen die een bezichtiging van het gebouw aanvragen kunnen wij altijd een beroep doen op een vaste vrijwilliger.

 

Organogram

Organogram

Het aantal vrijwilligers en donateurs is het afgelopen jaar verminderd. Het bestuur is hierover bezorgd. Minder vrijwilligers betekend dat men meer diensten moet doen om de kerk open te houden gedurende de zomermaanden. Tevens constateren wij dat de vrijwilligers ouder worden en er geen “jongeren” bijkomen die willen meehelpen aan de doelen van “de Vrienden”  Ook het aantal donateurs is niet toegenomen in 2017. Er is een nieuwe flyer gemaakt met meer aandacht voor werving van vrijwilligers, donateurs en sponsoren. In 2018 zullen hiervoor een aantal activiteiten worden ontwikkeld.

De Stichting is bezig om e-mailadressen van de donateurs te achterhalen. Dit is voor de communicatie veel gemakkelijker. Helaas moeten wij constateren dat dit nog niet vlot verloopt.

Activiteiten

Het bestuur heeft het afgelopen jaar benut om contacten die we hadden weer aan te halen. Er zijn nieuwe en duidelijke afspraken gemaakt. O.a. met kerkrentmeesters betreffende het gebruik van de kerk tijdens openingstijden van de Grote Kerk voor lunchconcerten en exposities. Tevens zijn duidelijke afspraken gemaakt voor het mede financieren van activiteiten betreffende het onderhoud van de kerk.

Openingstijden

De openingstijden zijn dit jaar ongewijzigd gebleven. Tijdens de Culturele Route was de kerk geopend. In principe zijn dan bestuursleden die de diensten draaien. De kerk was het afgelopen jaar op maandagochtend ook open. De evangelisatiecommissie Wijkgemeente Grote Kerk neemt dan de honneurs waar. Hierover zijn goede afspraken gemaakt.

Voor volgend jaar zullen de openingstijden iets gaan afwijken. Het bestuur heeft besloten op basis van de bezoekers aantallen de kerk op de woensdagen pas open te stellen om 13.00 uur. Pas wanneer de lunchconcerten beginnen zal dit weer om 11 uur zijn. Op de zaterdagen veranderd er niets.

Lunchconcerten

Dit jaar zijn er 12 lunchconcerten gerealiseerd. er waren in totaal 2507 bezoekers tijdens de concerten. 700 meer dan in 2016.  een gemiddelde van een kleine 200 per concert.  Er waren twee uitschieters bij namelijk de concerten van Jolie Coeur en van de Spectacles Jazzband beide met 350 bezoekers. Het bestuur is zeer  tevreden met het aantal bezoekers. Vocaal en instrumentaal waren de concerten stuk voor stuk van een hoog niveau. Het experiment met een lunchconcert op de zaterdag was geen succes. Het bestuur is dan ook van mening heer geen vervolg aan te geven. Des al niet te min is het een mooi seizoen geweest. Het wordt een mooie uitdaging om dit in 2018 te overtreffen. Op dit moment is de Commissie Lunchconcerten druk bezig hier vorm aan te geven.

Exposities

In 2017 zijn er weer “zo als gebruikelijk” 4 exposities geweest.

Twee exposities waren weer van plaatselijke amateurs die onder leiding van deskundige docenten hun werk lieten zien. Beide exposities waren verrassend van samenstelling en de moeite waar van het bekijken. De expositie van Rieteke Hoogendoorn trok veel bezoekers. Door haar bekendheid kwamen er bezoekers uit het hele land op af. Wij hebben 330 bezoekers geteld.  Over de vier exposities verdeeld hebben wij 2100 bezoekers mogen verwelkomen. Een prachtig resultaat.

De laatste tijd wordt door de professionele exposanten regelmatig de vraag gesteld of de werken verzekerd kunnen worden.  We zijn er op dit moment nog niet uit of verzekeren een haalbare zaak voor ons is. Immers het verzekeren geeft voor de exposanten een zekerheid voor ons betekend dat een extra kostenpost.

Voor 2018 zijn alweer 4 expositie gepland en ook voor 2019 zijn we in principe al rond met de exposanten.

Winkel

Dit jaar hebben een aantal dames zich met enthousiasme ingezet voor het winkeltje. Met zorg zijn weer voorwerpen ingekocht. Wel geven zij aan dat het ieder jaar lastiger wordt om in te schatten wat bezoekers mooi vinden en dat dan ook willen kopen. De verkopen in 2017 zijn flink toe genomen in vergelijking bij die van 2016. De verkoop van kaarten tijdens de expositie van Rieteke Hoogendoorn hebben hier flink aan bijgedragen.

Rondleidingen

Dit jaar zijn er geen rondleidingen aangevraagd. Voor volgend jaar staat in de bestuursvergadering op de agenda hoe dit positief te beïnvloeden.

Website

In samenwerking met websitebouwer en sponsor Frissit is begin 2017 de laatste hand gelegd aan de vernieuwde website. Dit vond geheel plaats aan de binnenkant van de site. Bezoekers hebben hier niets van gemerkt. Het aantal virtuele bezoekers op de website loopt langzaam maar zeker op.

Communicatie

Tekening 2Gaven wij verleden jaar aan dat “wat ons betreft” de communicatie beter moest dan werken wij daar nog steeds aan Het valt niet mee om alle e-mail adressen te verzamelen van onze donateurs zodat er een directer en gemakkelijker contact mogelijk wordt. Via de plaatselijke kranten is altijd getracht om aankondigingen van lunchconcerten en exposities te plaatsen. Dit is helaas niet altijd gelukt. Echter in AD rivierenland is dit altijd wel gelukt. Het heeft wel altijd op de websites van de twee plaatselijke kranten gestaan. Ook op de matrixborden in de gemeente Gorinchem hebben altijd mededelingen gestaan. Tevens zijn voor de exposities altijd een 40 tal mails gestuurd naar belangstellenden, o.a. aan raadsleden en het college van B&W.  

 

 

Financiën

Tekening 3Dit jaar is door het toenemen van het aantal bezoekers financieel een mooi jaar geweest. De vrijwillige bijdragen van bezoekers tijdens concerten, exposities en de opbrengsten van  winkel en koffie schenken hebben flink wat opgebracht. Dankzij de sponsorgelden konden we de honoraria van de artiesten van de lunchconcerten weer betalen. Al met al is er weer een positief saldo bijgeschreven op de rekening van de Vrienden van de Grote Kerk.

Op aanvraag van het college van Kerkrentmeesters zijn we in gesprek over  welke bijdrage wij kunnen leveren aan het in stand houden van dit mooie kerkgebouw. In 2018 zal naar alle waarschijnlijkheid een beroep op ons gedaan worden d.m.v. een financiële bijdrage  i.v.m. onderhoud van de muren en het creëren van meer bergruimte in de kerk.

Hieronder vind u een verkorte balans van 2017.

 

 

Resultatenoverzicht

       
   

2017

 

2016

Baten:

       
         

Stortingen

 

 €    5.752,09

 

 €    4.612,67

Donatie

 

 €    1.577,50

 

 €       837,50

Sponsoring Lunchconcerten

 

 €    5.751,26

 

 €    2.500,00

Exposities

 

 €       700,00

 

 €       450,00

Verkopen winkel

 

 €    1.685,20

 

 €       945,45

Rente

 

 €          57,70

 

 €                 -  

Diverse verkopen

 

 €            6,25

 

 €          20,00

Eenmalige gift

 

 €                 -  

 

 € 18.178,55

         
   

 € 15.530,00

 

 € 27.544,17

Lasten:

       
         

Exploitatiekosten

 

 €       537,64

 

 €       948,31

Bijdrage Restauratiekosten

 

 €                 -  

 

 €    6.070,24

Lunchconcerten

 

 €    6.860,15

 

 €    4.049,86

Winkel

 

 €       679,48

 

 €    1.090,98

Diversen

 

 €          72,70

 

 €          72,25

Bankkosten

 

 €       150,38

 

 €       151,00

         
   

 €    8.300,35

 

 € 12.382,64

         

Winst/Verlies

 

 €    7.229,65

 

 € 15.161,53

         

Balans per 31 december

 

2017

 

2016

         

Activa

       

Raborekeningen

Betaalrekening

 € 12.084,29

 

 €    4.912,34

 

Spaarrekening

 € 47.700,77

 

 € 47.643,07

   

 € 59.785,06

 

 € 52.555,41

         

Passiva

       

Vermogen per 31 december

 

 € 59.785,06

 

 € 52.555,41