Jaarverslag 2020

Voorwoord

het was een jaar die we ons lang zullen herinneren.

In februari 2020 waren alle voorbereidingen van start gegaan. Musici waren benaderd voor de lunchconcerten, voor de exposities was een goede invulling gevonden en de roosters met diensten van de vrijwilligers lagen klaar om ingevuld te worden.

Helaas, Covid 19 stak de kop op en veel maatregelen werden afgekondigd, met ook grote gevolgen voor De Vrienden van de Grote Kerk. In onze vergadering van 26 mei 2020 hebben we met pijn in ons hart moeten besluiten om geen activiteiten te organiseren in de Grote Kerk. Niet alleen omdat we klem liepen op de maatregelen die vanuit de regering werden genomen maar ook om onze vrijwilligers te beschermen. Gezien de leeftijd van de vrijwilligers waren zij een risicogroep. Als bestuur willen wij niet verantwoordelijk zijn voor een besmetting opgelopen in de Grote Kerk. Op het moment van schrijven van dit verslag is het inmiddels februari 2021. De voorbereidingen zijn weer in gang gezet, uiteraard onder voorbehoud want de situatie m.b.t. Covid 19 is nog steeds zorgwekkend. Wij hopen dat de vaccinatie vlot zal verlopen zodat e.e.a. toch doorgang kan vinden. In een vergadering van het bestuur in begin mei 2021 zullen we besluiten nemen over het al dan niet doorgaan van alle activiteiten.

Th.W.A. van Wel

voorzitter,

Het bestuur

De heer Vernhout was (volgens rooster) aftredend. Hij had aangegeven te willen stoppen. Hij heeft zeker meer dan tien jaar deel uitgemaakt van het bestuur, ook vanaf hier willen wij hem dankzeggen voor zijn jarenlange inbreng. Wij zijn blij met zijn opvolger de heer Heijkoop. Wegens verhuizing naar een ander deel van Nederland hebben wij ook afscheid genomen van Mevr. Roos. Zij verzorgde jarenlang het dienstenrooster voor de vrijwilligers. Het bestuur heeft ook haar bedankt voor haar inzet. Het is fijn om te melden dat dhr. Heijkoop haar taak overneemt.

Het bestuur ziet er dus nu als volgt uit.

Th. W.A. van Wel                      Voorzitter

Vacature                                   Secretaris

B.A.  Moret-van Lavieren        Notulist   

  1. Baan                                     Penningmeester
  2. Heijkoop                              Bestuurslid
  3. Struik                                    Bestuurslid

A.J. van der Kruk                      Bestuurslid

Vacature                                    Bestuurslid

Structuur Stichting

Naast het bestuur bestaan er drie commissies namelijk:

Commissie Lunchconcerten

Commissie Expositie

Commissie Winkel

Iedere commissie bestaat uit een aantal vrijwilligers met een commissievoorzitter. De voorzitters van de lunchconcerten- en expositie commissies zijn aanwezig in de eerste en laatste bestuursvergadering van het jaar. De commissies vergaderen een aantal malen per jaar om de zaken voor de lunchconcerten en de exposities vorm te geven.

Tevens zijn er een zestal “sleutelmannen”, hun werk bestaat uit het aansturen van de gastvrouwen, het ontvangen van bezoekers, de bezoekers wegwijs maken en het openen en sluiten van de kerk.

Uiteraard kunnen wij niet alle werkzaamheden hier uit de doeken doen, maar het zijn er vele.

Vrijwilligers

vrijwilligers 2020Het aantal vrijwilligers is dit jaar stabiel gebleven. Onze roostermaakster is vertrokken maar bij de commissie lunchconcerten is een lid bij gekomen. Wij hopen echter dat in het komende jaar er een aantal versterkingen bij komen. Mocht u dit lezen en zich afvragen: is gastvrouw of heer zijn in de Grote Kerk wat voor mij, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Het is dankbaar werk om aan bezoekers te vertellen over wat er te zien is in de Kerk en tevens te vertellen over de geschiedenis van de Kerk.

 

Activiteiten

Het bestuur heeft uiteraard weer de gebruikelijke contacten gehad met externe partijen. We mogen ook niet onvermeld laten dat op Monumentendag is september de Covid 19 maatregelen zover versoepeld waren dat we in staat waren om de Grote Kerk open te stellen. Er waren maatregelen genomen om te voldoen aan alle regels betreffende Covid19. Het is fijn om te melden dat wij 238 bezoekers (excl. de bezoekers voor het orgel)  welkom mochten heten.

In samenwerking met de VVV (tegenwoordig Mooi Gorinchem) heeft Arjan Versluis drie maal een korte rondleiding en een kleine demonstratie verzorgd op en bij het orgel voor maximaal 8 personen.

Zangroep Klink uit Gorinchem heeft vier maal een half uur gezongen. Wat was dat weer mooi. De zangers en zangeressen vonden het heel fijn om weer (voor het eerst) in zo’n grote ruimte met de bijzondere akoestiek te kunnen zingen.

Lunchconcerten

concerten2020Door de maatregelen m.b.t. Covid 19 heeft het bestuur besloten om redenen die eerder gemeld zijn geen lunchconcerten te houden. Alle musici zijn op de hoogte gebracht en hebben toegezegd in 2021 een optreden te willen verzorgen. Wij zijn daar heel blij mee.

 

Exposities

exposities 2020I.v.m. de rooster bezetting had het bestuur besloten om twee exposities te organiseren.

Ook deze twee exposities zijn niet door gegaan. Beide exposanten hebben aangegeven om te exposeren in 2021.

 

Winkel

Voor 2020 hadden een aantal dames zich met enthousiasme ingezet voor het winkeltje. Met zorg zijn weer voorwerpen ingekocht. Helaas ook hier gooide Covid 19 roet in het eten. Wel is er een kleine verkooptafel blijven staan. Op maandagochtend is de Kerk altijd open voor diegene die behoefte hebben aan een moment van meditatie, een gesprek of zomaar voor een kop koffie. Vanuit die groep kregen we de vraag of zij het e.e.a. mochten verkopen omdat daar vraag naar was. Uiteraard hebben wij daar positief op gereageerd. Naast een aantal verkopen hebben bezoekers ook nog gedoneerd in “de toren”. De resultaten ziet u in het financiële overzicht.

Website

In de website werden geen structurele veranderingen doorgevoerd. Het programma van 2020 is op de website blijven staan. De data zijn aangepast aan 2021.

Communicatie

communicatie 2020Via de plaatselijke kranten is getracht om het niet doorgaan van lunchconcerten en exposities te plaatsen.

Ook in de mededelingenkastjes aan de kerk hebben de aankondigingen gehangen.

 

Financiën

bank note banknote banknotes bill 259251 KopieFinancieel hebben wij dit jaar een pas op de plaats moeten maken. Wel kunnen wij door de reserves die we hebben de aanvraag voor het bijdragen in de kosten van onderhoud van de Grote Kerk honoreren. Begin 2021 zullen we weer met de kerkrentmeesters bijeenkomen om de kosten voor 2021 te bespreken. Een aantal sponsoren heeft het geld voor 2020 terug gevraagd. We hebben wel de toezegging dat mocht het seizoen 2021 doorgaan zij weer hun medewerking betreffende sponsoring gestand zouden doen.

 

Hieronder vind u de verkorte balans van 2020.

Resultatenoverzicht

 
 

2020

 

2019

Baten:

     

Stortingen

€       117,81

 

€     6.716,83

Donatie

€       700,00

 

€     1.895,00

Sponsoring Lunchconcerten

€       750,00

 

€     4.945,86

Exposities

€            -

 

€       600,00

Verkopen winkel

€       113,95

 

€     1.441,62

Rondleidingen

€            -

 

€         80,00

Rente

€          3,27

 

€          4,51

Diverse verkopen

€            -

 

€         84,00

Eenmalige gift

€            -

 

€       315,00

 

€     1.685,03

 

€ 16.082,82

Lasten:

     

Exploitatiekosten

€       129,70

 

€       516,40

Lunchconcerten

€       218,00

 

€     6.808,13

Winkel

€         12,95

 

€       959,09

Diversen

€         49,61

 

€       332,55

Bankkosten

€       119,39

 

€       147,04

 

€       529,65

 

€     8.763,21

Winst/Verlies

€     1.155,38

 

€     7.319,61

Beginsaldo per 1 januari.

€     9.211,80

 

€     1.896,70

Bij saldo winst

€     1.155,38

 

€     7.319,61

Subtotaal

€ 10.367,18

 

€     9.216,31

Bij:                                              opnamen spaarrekening

€            -

 

€            -

Af:                                              kas

€       231,76

   

Af:                                              stortingen op spaarrekening

€          3,27

 

€          4,51

Af:                                              Bijdrage Onderhoud/Restauratiekosten

€     3.987,58

 

€            -

Eindsaldo per 31 december.

€     6.144,57

 

€     9.211,80

 

 

Jaarverslag 2019

Voorwoord

Het jaar 2019 was een jaar dat zich kenmerkte zich door het doorgevoerde beleid uit 2017. Ook een jaar waarin wij halverwege werden opgeschrikt door het overlijden van een van onze vrijwilligers. Janus van der Giessen was een steunpilaar voor ons allen. Recht door zee en altijd bereid om te helpen waar hij kon. We zullen hem missen.

Dankzij de geweldige inzet van de vrijwilligers is 2019 een goed jaar geweest voor de concerten en exposities qua bezoekers en inkomsten, ook de winkel heeft zijn steentje bijgedragen. De sponsoren willen wij niet vergeten want zonder hun financiële bijdragen zouden wij ons programma niet kunnen realiseren. In 2019 werden weer 12 lunchconcerten gerealiseerd.

De 4 exposities mochten zich verheugen in bezoekers die zich over het algemeen lovend uitspraken over de exposities.

Het geheel van 2019 stemt tot volle tevredenheid en is een stimulans om er 2020 weer vol tegenaan te gaan als bestuur en vrijwilligers.

Th.W.A. van Wel

voorzitter,

Het bestuur

Bestuurssamenstelling

Door het overlijden van onze voorzitter ontstond een vacature. Wij zijn blij dat deze is ingevuld door de heer van Wel. Tevens heeft de secretaris te kennen gegeven dat door omstandigheden zij haar werkzaamheden zal neerleggen, wel zal zij de taak van notulist blijven vervullen.

Het bestuur ziet er dus nu als volgt uit.

Th. W.A. van Wel                   Voorzitter

Vacature                                 Secretaris

B.A.  Moret-van Lavieren       Notulist  

  1. Baan   Penningmeester
  2. Vernhout     Bestuurslid
  3. Struik     Bestuurslid

A.J. van der Kruk                     Bestuurslid

Vacature                                 Bestuurslid

Structuur Stichting

Naast het bestuur bestaan er drie commissies namelijk:

Commissie Lunchconcerten

Commissie Expositie

Commissie Winkel

Iedere commissie bestaat uit een aantal vrijwilligers met een commissievoorzitter. De voorzitters van de lunchconcerten- en expositie commissies zijn aanwezig in de eerste en laatste bestuursvergadering van het jaar.

De commissies vergaderen een aantal malen per jaar om de zaken voor de lunchconcerten en de exposities vorm te geven.

Tevens zijn er een zestal “sleutelmannen”, hun werk bestaat uit het aansturen van de gastvrouwen, het ontvangen van bezoekers, de bezoekers wegwijs maken en het openen en sluiten van de kerk.

Uiteraard kunnen wij niet alle werkzaamheden hier uit de doeken doen, maar het zijn er vele.

Vrijwilligers

Fijn is het om te melden dat er enkele vrijwilligers bijgekomen zijn. Droevig is het plotseling overlijden van een van onze vrijwilligers. Door zijn overlijden viel er een flink gat in het dienstenrooster. Dankzij alle vrijwilligers werden de extra diensten in een kort tijdsbestek “ingeroosterd”. Hulde aan iedereen die daaraan heeft meegewerkt. Een paar vrijwilligers hebben wel 16 diensten gedraaid in de Grote Kerk. Dat is erg veel. Het bestuur heeft zijn waardering hiervoor uitgesproken. In alle programma’s van de lunchconcerten hebben wij oproepen gedaan voor vrijwilligers. Helaas heeft niemand zich aangemeld. Het aantal vrijwilligers is gelijk gebleven aan dat van 2018.   Het betekent dat men veel diensten moet doen om de kerk open te houden gedurende de zomermaanden. Dat vindt het bestuur een onhoudbare situatie. Daarom hebben wij in onze laatste vergadering van 2019 besloten om korter open te zijn. Namelijk van half juni t/m september. Het aantal donateurs is niet toegenomen in 2019.

Activiteiten

Het bestuur heeft het afgelopen jaar de contacten met donateurs, CVK, Kerkbureau e.d. die we hadden verstevigd? De nieuwe en duidelijke afspraken die gemaakt zijn werpen hun vruchten af. O.a. met kerkrentmeesters betreffende het gebruik van de kerk tijdens openingstijden van de Grote Kerk voor lunchconcerten en exposities. Tevens zijn duidelijke afspraken gemaakt voor het mede financieren van activiteiten betreffende het onderhoud van de kerk. Daarover wordt “zo is afgesproken” in februari van ieder jaar overleg gevoerd. Deze afspraken hebben er voor gezorgd dat er geen noemenswaardige miscommunicatie is geweest.

Lunchconcerten

Afbeelding1In 2019 werden er 12 lunchconcerten gerealiseerd. Waren er in 2018 in totaal 2700 bezoekers tijdens de concerten. Dit jaar waren dat er ca 2800. Er waren vier concerten bij met rond de 300 bezoekers per concert Het bestuur is zeer tevreden met het aantal bezoekers. Vocaal en instrumentaal waren de concerten stuk voor stuk van een hoog niveau. Het is een mooi concertseizoen geweest. Het wordt een uitdaging om dit in 2020 te overtreffen.

De voorzitter van de lunchconcertencommissie heeft begin 2019 te kennen gegeven dat hij een stapje terug wilde doen. De commissie heeft een nieuwe vrijwilliger gevonden die het werk mede wil oppakken. Van af deze plek wil het bestuur zijn waardering uitspreken voor alle jaren dat Jan Idema de lunchconcerten “samen met de andere commissieleden” heeft vorm gegeven. Op dit moment is de Commissie Lunchconcerten druk bezig met het programma voor 2020.

Primery Sources

Exposities

In 2019 zijn er weer “zo als gebruikelijk” 4 exposities geweest.

Afbeelding2Namelijk van de Autonome Maandagschilders, Hannelieke van de Beek, Liannne Sterk-van der Plaat en Fotograaf Ronnie Dankelman van het Lilianefonds. Drie exposities waren verrassend van samenstelling en was de moeite waard om te bekijken. De expositie van Lianne Sterk trok veel bezoekers. De expositie van het Lilianefonds werd door de bezoekers het minst gewaardeerd. Over de vier exposities verdeeld hebben wij 2314 bezoekers mogen verwelkomen. Een flinke vooruitgang. Wel moeten wij opmerken dat veel bezoekers niet allen voor de exposities maar ook voor het kerkgebouw kwamen. Toch vonden veel van de bezoekers de exposities zeer de moeite waard. In 2020 zijn er twee exposities gepland.

 

Winkel

Ook dit jaar hebben een aantal dames zich met enthousiasme ingezet voor het winkeltje. Met zorg zijn weer voorwerpen ingekocht. De verkoop in 2019 is beduidend meer dan die van 2018. Zowel Hannelieke van de Beek als Lianne Sterk hebben veel kaarten van hun geëxposeerde werk verkocht.

Website

In de website werden geen structurele veranderingen doorgevoerd.

Het aantal virtuele bezoekers op de website is verder toegenomen.

Communicatie

chang duong Sj0iMtq Z4w unsplash KopieWij schenken nog steeds veel aandacht aan publiciteit. Via de plaatselijke kranten is altijd getracht om aankondigingen van lunchconcerten en exposities te plaatsen. Dit is helaas niet altijd gelukt. Het heeft wel altijd op de websites van de twee plaatselijke kranten gestaan. In het Algemeen Dagblad hebben de aankondigingen van de lunchconcerten en de exposities gestaan. Ook op de website van Mooi Gorkum zijn berichten geplaatst. Op de matrixborden in de gemeente Gorinchem hebben altijd mededelingen gestaan. Voor de exposities zijn nieuwsbrieven gestuurd naar o.a. raadsleden, het college van B&W en een groot aantal belangstellenden. En er zijn verdere afspraken gemaakt met het nieuwe bestuur van de culturele route en met het Huis van Inspiratie.

Financiën

bank note banknote banknotes bill 259251 KopieDe bezoekersaantallen en daarmee ook de opbrengst vertoonden in 2019 een stijgende lijn. Wij mochten een plus van meer dan 15% boeken. De vrijwillige bijdragen van bezoekers tijdens concerten, exposities en de opbrengsten van winkel en koffieschenken zijn weer op het niveau van voor 2017. Dankzij de sponsorgelden konden we de honoraria van de artiesten van de lunchconcerten weer betalen. Al met al is er weer een positief saldo bijgeschreven op de rekening van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk.

In 2019 zijn er nog geen aanvragen binnen gekomen voor bijdragen aan de onderhoudskosten van de Grote Kerk. Begin 2020 zullen we weer afspraken hierover maken.

Hieronder vind u de verkorte balans van 2019.

Resultatenoverzicht

       
   

2019

 

2018

Baten:

       
         

Stortingen

 

€     6.716,83

 

€     5.793,65

Donatie

 

€     1.895,00

 

€     1.578,00

Sponsoring Lunchconcerten

 

€     4.945,86

 

€     4.727,13

Exposities

 

€         600,00

 

€         700,00

Verkopen winkel

 

€     1.441,62

 

€         757,15

Rondleidingen

 

€           80,00

   

Rente

 

€             4,51

 

€           10,18

Diverse verkopen

 

€           84,00

 

€           12,50

Eenmalige gift

 

€         315,00

 

€                 -  

         
   

€     16.082,82

 

€     13.578,61

Lasten:

       
         

Exploitatiekosten

 

€         516,40

 

€     1.274,00

Lunchconcerten

 

€     6.808,13

 

€     6.405,99

Winkel

 

€         959,09

 

€         454,03

Diversen

 

€         332,55

 

€     4.244,68

Bankkosten

 

€         147,04

 

€         153,32

         
   

€       8.763,21

 

€     12.532,02

         

Winst/Verlies

 

€       7.319,61

 

€       1.046,59

         
         

Beginsaldo per 1 januari.

 

€     1.896,70

 

€   12.084,29

Bij saldo winst

 

€     7.319,61

 

€     1.046,59

Subtotaal

 

€     9.216,31

 

€   13.130,88

Bij:

opnamen spaarrekening

€                 -  

 

€   15.000,00

Af:

stortingen op spaarrekening

€             4,51

 

€           10,18

Af:

Bijdrage Onderh./Restauratiekosten

   

€   26.224,00

Eindsaldo per 31 december.

 

€       9.211,80

 

€       1.896,70

Balans per 31 december

     

2019

 

2018

                 

Activa

Raborekeningen

Betaalrekening

 

€   9.211,80

 

€ 1.896,70

     

Spaarrekening

 

€ 32.715,46

 

€ 32.710,95

                 
           

€ 41.927,26

 

€ 34.607,65

                 
                 
 

Totaal activa

     

€ 41.927,26

 

€ 34.607,65

                 
                 
                 

Passiva

Vermogen per 31 december

   

€ 41.927,26

 

€ 34.607,65